Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động (01/5)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 513
  Tổng lượt truy cập: 1626978

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện Chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08/04/2020

Trần Văn Phương

Thực hiện Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có kế hoạch triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhấn mạnh cần đưa nội dung Chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Đảng ủy Khối giao cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2020. Nghiên cứu lựa chọn những nội dung của chuyên đề 2020 để vận dụng, giải quyết những hạn chế, yếu kém tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII; Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và uỷ viên cấp uỷ các cấp”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Việc nghiên cứu, lựa chọn chọn việc làm theo Bác thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Định kỳ từng chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo Bác; báo cáo với cấp ủy cấp trên.

Sau khi học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự liên hệ bản thân, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyên, phấn đấu năm 2020. Kết quả thực hiện cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Ngoài ra, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những vấn đề hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Đảng bộ khối.

Để việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 có kết quả cao nhất, Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; những phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức họp mặt, giao lưu gương điển hình, tạo hiệu ứng lan tỏa những việc làm tốt trong học tập và làm theo gương Bác. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện.

Nguồn: bentre.dcs.vn

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LIÊN KẾT LIÊN KẾT