Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 700
  Tổng lượt truy cập: 1505871

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện Chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08/04/2020

Trần Văn Phương

Thực hiện Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có kế hoạch triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhấn mạnh cần đưa nội dung Chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Đảng ủy Khối giao cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2020. Nghiên cứu lựa chọn những nội dung của chuyên đề 2020 để vận dụng, giải quyết những hạn chế, yếu kém tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII; Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và uỷ viên cấp uỷ các cấp”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Việc nghiên cứu, lựa chọn chọn việc làm theo Bác thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Định kỳ từng chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo Bác; báo cáo với cấp ủy cấp trên.

Sau khi học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự liên hệ bản thân, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyên, phấn đấu năm 2020. Kết quả thực hiện cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Ngoài ra, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những vấn đề hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Đảng bộ khối.

Để việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 có kết quả cao nhất, Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; những phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức họp mặt, giao lưu gương điển hình, tạo hiệu ứng lan tỏa những việc làm tốt trong học tập và làm theo gương Bác. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện.

Nguồn: bentre.dcs.vn

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

LIÊN KẾT LIÊN KẾT