Truy cập nội dung luôn

 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 555
  Tổng lượt truy cập: 1551024

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ
23/10/2023

 

on người là trung tâm của chiến lược phát triển, là chủ thể của sự phát triển. Xây dựng con người có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển bền vững. Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng đó, ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 29/01/2021 của Tỉnh uỷ về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo tiếp thu, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện; góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng trong xây dựng và phát triển con người toàn diện, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng con người, gia đình, đặc biệt là 10 hệ giá trị: Yêu nước - Nhân ái - Nghĩa tình - Trung thực - Bản lĩnh - Tự cường - Tự trọng - Trách nhiệm - Hợp tác - Sáng tạo; tập trung quán triệt, tuyên truyền, lan tỏa các giá trị gia đình: Đoàn kết - Yêu thương - Hiếu học - Trách nhiệm - Thuận hòa - Trên kính - Dưới nhường - Chấp hành pháp luật - Chống bạo lực gia đình - Tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, có trách nhiệm với xã hội, đoàn kết xóm làng….

Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Tỉnh uỷ.

Những kết quả đạt được

Cấp ủy các cấp chú trọng xây dựng con người phát triển toàn diện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), học tập và làm theo Bác, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người. Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo thực hiện với nhiều cách làm mới, mô hình thiết thực, hiệu quả.

Có bản lĩnh chính trị vững vàng: Đảng ủy Khối và cấp uỷ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến nhận thức rõ nét, tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên để nâng cao bản lĩnh chính trị, không dao động, luôn xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; luôn phấn đấu rèn luyện, giữ gìn, phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp uỷ lãnh đạo đưa nội dung 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng tại chi bộ, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhận thức được những vấn đề cụ thể của 27 biểu hiện suy thoái. Đến nay, đã khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chung chung; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thực hiện có nền nếp, trên tinh thần trung thực và cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, tạo được không khí cảm thông, chia sẻ, không tạo áp lực cho cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp. Cán bộ, đảng viên hàng năm đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, có xác định mục tiêu, lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể. Tổ chức và duy trì cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến trên website, thu hút trên hàng chục ngàn lượt người dự thi. Nhiều tổ chức đảng duy trì cuộc thi kể chuyện, thực hiện tốt “Sổ tay học tập và làm theo Bác” tại đơn vị; ngành ngân hàng tổ chức cuộc thi thuyết trình “Ngân hàng Bến Tre làm theo gương Bác”, ban hành Tuyển tập “Những bài viết về gương người tốt, việc tốt ngành Ngân hàng Bến Tre”,… Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp uỷ cơ sở biểu dương, khen thưởng 320 tập thể, 1.322 cá nhân; Đảng uỷ Khối khen thưởng 20 tập thể, 32 cá nhân; đề nghị về trên khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân. Những gương điển hình thật sự là “những tấm gương sống”, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.  

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn thể hiện tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”; khắc phục tư tưởng ngại khó, thiếu trách nhiệm… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

Cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” của tỉnh gắn với các cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Bến thực hiện công tác an sinh xã hội đối với học sinh nghèo

Kịp thời đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sai trái, lối sống thực dụng, hưởng thụ, sa vào tệ nạn xã hội, hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Không có hiện tượng văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội xâm nhập vào tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường định hướng người sử dụng mạng xã hội trước những thông tin nhạy cảm; xây dựng ý thức và phong cách văn hóa khi tham gia mạng xã hội; chấn chỉnh hiện tượng cán bộ, đảng viên có biểu hiện mơ hồ, dao động, mất cảnh giác, tham gia bình luận trên mạng xã hội chưa đúng, gây phản cảm theo hướng tiêu cực, thể hiện tâm trạng bi quan, bất mãn, tiết lộ thông tin nội bộ…

Về xây dựng môi trường văn hóa, các cấp uỷ quan tâm triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử gia đình; củng cố nâng cao phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; góp phần xây dựng đô thị văn minh; củng cố nâng chất tiêu chí các danh hiệu gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; xây dựng gia đình “5 Không, 3 Sạch”; tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ; xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa “nơi dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người”. Ba môi trường văn hóa, gia đình - nhà trường - xã hội được quan tâm xây dựng đồng bộ và kết hợp ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần quan trọng trong việc tác động đến việc xây dựng các chuẩn mực hệ giá trị con người, gia đình trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy cũng quan tâm đúng mức trong lãnh đạo xây dựng văn hóa chính trị trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong xây dựng văn hóa chính trị thời gian qua, các cấp ủy tập trung cho công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển; đặc biệt là chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tại chi bộ, trong đó chú trọng đạo đức, lối sống, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp.

Qua tập trung tuyên truyền thực hiện các giải pháp xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong việc bồi dưỡng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tình yêu quê hương, đề cao lòng nhân ái, đoàn kết, hợp tác, sáng tạo trong công tác, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, công chức, từng gia đình, chú trọng hơn và phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, chấp hành pháp luật và tham gia tích cực hơn các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối mở chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết; tài liệu tuyên truyền về 10 hệ giá trị cốt lõi của con người Bến Tre và các giá trị gia đình, các gương người tốt, việc tốt về con người phát triển toàn diện, những gia đình hạnh phúc, tiến bộ... đăng tải đề cương, bài giảng trên Website giúp cho các đồng chí báo cáo viên cơ sở tiếp cận, biên soạn đề cương, triển khai một cách bài bản và chất lượng hơn; những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và người lao động trực tiếp và nhanh hơn; biên soạn tài liệu hỏi - đáp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để tuyên truyền trên website, mạng xã hội.

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh giao lưu bóng đá với Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bến Tre

Trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp uỷ quan tâm xây dựng môi trường văn hóa với những nội dung cốt yếu lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là những người không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ; tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội. Đó là những người có  tinh thần, thái độ làm việc chuyên nghiệp; chuẩn mực, đạo đức, lối sống trong sáng; phương thức ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự với đồng nghiệp, với Nhân dân; cùng hướng tới thực hiện Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính giai đoạn 2021-2030 nói chung; cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng.

Trong các doanh nghiệp, cán bộ, quản lý doanh nghiệp và người lao động luôn giữ gìn uy tín trong sản xuất kinh doanh bằng các việc làm cụ thể như: Sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo đảm các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo đảm an toàn lao động, áp dúng các chứng chỉ ISO,.. Mỗi cá nhân luôn ý thức việc thực thi văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động thường ngày từ trang phục, cử chỉ luôn lịch thiệp, đúng mực; Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa; tôn trọng và không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc; đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện. Cấp trên tạo điều kiện để cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Cấp dưới có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý tưởng để thực hiện tốt công việc nhưng một khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về nguồn tại Di dích Đồng Khởi, xã Định Thuỷ, huyện Mỏ Cày Nam

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, quán triệt các giá trị cốt lõi trong xây dựng con người phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ chưa sâu, chưa thường xuyên; môi trường văn hóa, nhất là môi trường xã hội có lúc, có nơi chưa quan tâm xây dựng; các thiết chế văn hóa chưa khai thác đúng mức, kém hiệu quả, lãng phí.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ, đồng bộ với chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nghị quyết, chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt 10 hệ giá trị xây dựng con người Bến Tre và hệ giá trị xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Thứ hai, tập trung xây dựng văn hóa chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá, chuyên đề năm 2024 và những năm tiếp theo; tiếp tục quán triệt, thực hiện tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm Đại hội XI Đảng bộ “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Hội thi Tài năng thanh niên Đoàn Khối

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ; xây dựng văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Thường xuyên xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế vì sự phát triển bền vững. Vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần ngăn chặn tai nạn nghề nghiệp, tai nạn lao động, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Thứ tư, chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thứ năm, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể thống nhất xây dựng những tiêu chí, thiết chế văn hóa cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Mọi tiêu chí xây dựng văn hóa phải hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công vụ, sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ sáu, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thật sự là tấm gương về đạo đức để quần chúng noi theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác, lao động, sản xuất và trong sinh hoạt, gương mẫu trong xây dựng cơ quan văn hóa, văn hoá doanh nhân, văn hoá công vụ, văn hoá doanh nghiệp.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò của người đứng đầu đối với việc thực hiện Nghị quyết; sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt.

Ra mắt không gian trí thức xanh

Việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ giúp phát huy tiềm năng, sức mạnh, đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập tỉnh nhà. Đảng uỷ Khối, cấp uỷ cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chung sức, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uy, lan tỏa hình ảnh con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT