Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 315
  Tổng lượt truy cập: 470147

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đổi mới học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của
27/02/2021

 

ảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hiện có 99 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 51 đảng bộ, 48 chi bộ), cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 683 đồng chí; 10 đảng bộ bộ phận, 373 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 6.203 đảng viên và gần 50.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ðoàn Khối có 55 tổ chức cơ sở Đoàn và 1.854 đoàn viên.

Xác định công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, là tiền đề vững chắc cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đoanh nghiệp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy chỉ thị, nghị quyết của Đảng nếu không thực sự thấm nhuần, không đến được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thì chỉ thị, nghị quyết đó không thể đi vào cuộc sống.

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Thời gian qua, sau khi có chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sao lục các chỉ thị, nghị quyết và các hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gửi các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở triển khai quán triệt và thực hiện; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, đáp ứng yêu cầu và đã tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cơ bản, điểm mới của nghị quyết, liên hệ sát với thực tiễn. Sau khi học tập các chỉ thị, nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện từng nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Khối.

Để tổ chức được hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết nêu trên có kết quả tốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”, trong đó xác định việc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là khâu tiền đề quan trọng để cho đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và có trách nhiệm thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách tốt nhất. Cho nên, bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của đảng bộ, chi bộ; phối hợp với các đoàn thể nắm bắt và định hướng kịp thời những vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong công chức, viên chức và người lao động; chủ động nâng cao ý thức cảnh giác và ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai là, thành lập đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên của Đảng ủy Khối trên từng lĩnh vực (công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra; lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, y tế,...). Với yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải có trình độ chuyên môn cao, có nghiệp vụ sư phạm, có phẩm chất và năng lực trong công tác tuyên truyền miệng để tham gia báo cáo trực tiếp các chuyên đề nghị quyết có liên quan trên lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Võ Văn Kiệt- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Ba là, đổi mới phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng vừa đa dạng hóa, cụ thể hóa, vừa nghiêm túc, khoa học và hiệu quả; gắn học tập với thảo luận, viết thu hoạch; coi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng và tinh thần, thái độ học tập, quán triệt nghị quyết là một tiêu chí đánh giá ý thức trách nhiệm, thái độ của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức đảng.

Đối với cán bộ chủ chốt cần đi sâu phân tích những nội dung, mục tiêu, quan điểm và những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm, lý luận gắn với thực tiễn mà nghị quyết đặt ra. Đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng, cần tập trung vào những vấn đề hết sức cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, chú trọng việc liên hệ nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và chọn hình thức, phương pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia được nhiều nhất.

Thứ tư, sau mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, yêu cầu các cấp ủy đảng cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng phải thực sự sát hợp, khả thi, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xác định những vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh chung chung; chỉ đạo theo dõi việc viết bài thu hoạch cá nhân nhằm tránh việc sao chép hình thức hoặc đối phó; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân, kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền về học tập, triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng; trên trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên, báo cáo viên để nắm thông tin, cung cấp và định hướng thông tin; hàng năm tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, báo cáo viên cơ sở; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi ... để học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Ban Tuyên giáo

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)