Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 49
  Tổng lượt truy cập: 455918

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
19/10/2020

 

Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “là đồn luỹ chiến đấu của Đảng ở trong quần chúng”, “là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng.

Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ sinh hoạt chuyên quý III/2020 đề tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nay    

Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Kết quả cho thấy, nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ từng bước nâng lên. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ chuyển biến tích cực. Nền nếp, chế độ, quy trình sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ được đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng. 

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định

- Một số chi ủy, chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt chưa đều, còn lúng túng trong việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, điều hành. Hiệu quả hoạt động của một số chi ủy, chi bộ còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc tiêu cực và xử lý những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

- Một số chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ chưa bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nội dung sinh hoạt còn mang tính hình thức, tập trung nhiều cho công tác chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề có nơi chưa thực hiện theo đúng quy định mỗi quý một lần; còn lúng túng trong cách thức thực hiện;  nội dung chưa đa dạng, phong phú.

- Một số chi ủy và chi bộ tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần phê bình và tự phê bình còn yếu. Công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao có mặt còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả. Chi ủy, chi bộ chưa kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ

Trước hết, tiếp tục xuyên quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

  Thứ hai, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cấp ủy  đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đảm bảo phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhiệt tình, trách nhiệm, nhất là đồng chí bí thư chi bộ. Làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; cử cấp ủy viên dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng khi Đảng ủy Khối tổ chức.

Thứ ba, lãnh đạo các cấp ủy cơ sở, chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Tạo được không khí dân chủ, cởi mở, chân thành để mọi đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên noi theo.

  Thứ tư, trước khi sinh hoạt chi bộ, chi uỷ, trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ trình tự, nội dung theo quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Sau mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, phải có nghị quyết để đảng viên thực hiện nghiêm túc; thông qua sinh hoạt chi bộ để đảng viên tự rèn luyện mình.

Đại biểu và các thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi chụp ảnh lưu niệm

 Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng theo trình tự của Hướng dẫn 12- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tự phê bình và bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, phải kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận sâu những nội dung chính, cấp bách và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên trong việc sinh hoạt chi bộ đối với cấp dưới. Tiếp tục phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, qua đó kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ.

Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh. Do đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu cấp thiết, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)