Truy cập nội dung luôn

 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 555
  Tổng lượt truy cập: 1551024

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Bổ sung 250 tỷ đồng để cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
07/11/2023

Ngày 06-11-2023, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Quyết định số 9006/QĐ-NHCS về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2023 cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre với số tiền 250 tỷ đồng để cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP. Chi nhánh sẽ báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH và tham mưu điều chỉnh theo quy định và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai thực hiện, bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng và phối hợp giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu trong gần 2 tháng cuối năm 2023.

Kể từ khi triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP đến nay, Tổng Giám đốc NHCSXH đã giao chỉ tiêu kế hoạch lũy kế là 423 tỷ đồng để cho vay các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP là 400 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP là 16,3 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg là 6 tỷ đồng; cho vay Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg là 0,5 tỷ đồng.

Ngay sau mỗi đợt nhận được chỉ tiêu kế hoạch, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu đến các huyện, thành phố và chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH các huyện phân bổ đến các xã, phường, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện; nhanh chóng bình xét cho vay, tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải ngân kịp thời.

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã Bình Phú, thành phố Bến Tre

Từ năm 2022 đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP đạt 550,16 tỷ đồng cho 13.627 khách hàng. Trong đó: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 524,6 tỷ đồng, 12.883 người lao động vay tạo việc làm tại địa phương; cho vay nhà ở xã hội đạt 17,5 tỷ đồng, 45 khách hàng vay; Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến đạt 6,81 tỷ đồng, 682 khách hàng vay; cho vay Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 1,25 tỷ đồng, 17 khách hàng.

Đến 31/10/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP đạt 171,2 tỷ đồng. Trong đó: cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 150 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội đạt 14,4 tỷ đồng; Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến đạt 6,1 tỷ đồng; cho vay Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 0,69 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Mạnh Hoài

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT