Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 1978
  Tổng lượt truy cập: 1698550

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng - Đề cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) do Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 09/5/2024 đang được dư luận quan tâm. Quy định đề cập đến nhiều vấn đề cốt lõi cả về phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.
Quy định 144 quy định về 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới bao gồm:
Nội dung cơ bản của Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
17/06/2024

 

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó có vai trò hết sức quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động của ngành tuyên giáo các cấp.

Một số kết quả bước đầu

Xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong loại hình doanh nghiệp này, như: Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996, của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân”; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”.

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam

Nhận thức được tầm quan trọng đó, bám sát chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trước đây (hiện nay là Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh) đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Sau khi tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt và tuyên truyền đến các cấp ủy, tổ chức đảng hiện có; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi,… tích cực tuyên truyền đầy đủ các các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy đến các doanh nghiệp, chủ doanh nghhiệp và người lao động phù hợp với tình hình doanh nghiệp và đối tượng người lao động.

Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động đã nhận thức được các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và người đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hàng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp, đối thoại với người lao động để nắm bắt tình hình, trao đổi, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp và người lao động.  

Đại hội chi bộ Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, nhiệm kỳ 2020-2025

Đối vời những tổ chức đảng hiện có trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng ủy Khối quan tâm đổi mới công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đối tượng người lao động, từ trực tiếp đến trực tuyến, đăng tải nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tài liệu tuyên truyền… trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp, qua các nhóm zalo; qua việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến; in 40.000 tờ bướm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đến người lao động ở các khu công nghiệp. Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các cấp ủy tổ chức thông tin thời sự; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tư phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trở thành công việc thường xuyên, quan trọng tại chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp

Đối với những doanh ngiệp chưa có tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp đồng thuận thành lập tổ chức đảng. Tập trung phân tích làm rõ những việc được, việc tốt khi có tổ chức đảng trong doanh nghiệp; sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Bên cạnh đó, thông qua tổ chức đảng, chủ doanh nghiệp có thể kiến nghị những khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ giúp doanh nghiệp phát triển, đồng thời tổ chức đảng vững mạnh sẽ làm nòng cốt cho doanh nghiệp phát triển. Qua đó, xóa đi ấn tượng, suy nghĩ không đúng của chủ doanh nghiệp là trong doanh nghiệp có tổ chức đảng sẽ ảnh hường về thời gian, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp dẫn đến tư tưởng ngại hoặc không muốn thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do đây là vấn đề còn đang trong quá trình tìm tòi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên không tránh khỏi những lúng túng; đồng thời, do không có chính quyền cùng cấp, không trực tiếp quản lý tổ chức công đoàn nên việc tuyên truyền, vận động phục vụ cho phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đang gặp một số khó khăn nhất định, kết quả đạt được chưa tương xứng so với yêu cầu, nhiệm vụ chung.

Ban Thường v ụ Đảng ủy Khối đối thoại với cán bộ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

Đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, chất lượng công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa cao, chỉ dừng lại ở việc quán triệt, tuyên truyền, chưa cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm thực hiện. Chưa thật sự quan tâm lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tư phê bình phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đấu tranh xây dựng nội bộ trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng. Chưa chú trọng tuyên truyền, vận động để người lao động cảm tình với Đảng, dẫn đến nguồn kết nạp Đảng thì phong phú nhưng số lượng được kết nạp rất ít. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn dao động, có trường hợp đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, phải bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên, thậm chí tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng.

Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, mặc dù Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp đồng thuận thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhưng kết quả không cao. Một số doanh nghiệp chỉ coi trọng nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, ít chú ý đến việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên, thậm chí có nơi còn cho rằng thành lập tổ chức đảng sẽ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Việc thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng không thực hiện được. Phần lớn người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, mà chưa thực sự thiết tha phấn đấu trở thành đảng viên. Số lượng đảng viên mới kết nạp ít, nguồn kết nạp không nhiều nên không tổ chức được các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành riêng cho người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân.

Cần quyết liệt thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; xác định rõ đối tượng, kiên trì, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp, bước đi phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thông hiểu mục đích, chủ trương của Đảng, sự ưu việt của doanh nghiệp tư nhân khi có tổ chức đảng.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để bồi dưỡng phát triển đảng; tiếp tục thực hiện phát triển chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Những doanh nghiệp có đảng viên, đoàn viên thể hiện được vai trò đầu tàu, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, năng lực và chuyên môn giỏi… là những yếu tố tốt trong công tác tuyên truyền, tác động chủ doanh nghiệp.

Thứ ba, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng phù hợp với tình hình của doanh nghiệp và đối tượng công nhân. Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các tổ chức công đoàn của doanh nghiệp; mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ trên.

Thư tư, chú trọng tạo nguồn, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian; có chương trình, nội dung riêng khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc phát triển các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, làm cơ sở chính trị để tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức đảng.

Thứ sáu, tổ chức gặp gỡ, động viên, biểu dương những doanh nghiệp tư nhân thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng; đồng thời, xây dựng chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần để các nghị quyết, chủ trương của Đảng về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. 

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và phát tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là vấn đề cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, những giải pháp nêu trên phải được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ. Nhưng trên hết, phải quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện có, để từ đó các doanh nghiệp còn lại sẽ thấy được tính ưu việt của doanh nghiệp có tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, sớm đồng thuận thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp mình, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên tuyền, vận động xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
 Kế hoạch hưởng ứng thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030

LIÊN KẾT LIÊN KẾT