Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 313
  Tổng lượt truy cập: 470145

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát
07/03/2021

 

Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh có 99 tổ chức cơ sở đảng với 6.203 đảng viên. Nhiều năm qua, cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát; qua kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức

Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, “một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động công tác xây dựng Đảng” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng của Đảng bộ còn có không ít khó khăn, vướng mắc nhất là: Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; nhiều đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở là Tỉnh ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên một số nhiệm vụ như kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, đảng viên là người đứng đầu, giám sát cấp ủy viên cùng cấp,… khó thực hiện. Việc lựa chọn, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn lúng túng. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã khắc phục khó khăn, vướng mắc tìm giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

Điều 30 Điều lệ Đảng ghi rõ “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng,…”..“Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng”. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định một trong những yêu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ là xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát phải sát, đúng, phù hợp trong từng thời gian và phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, với phương châm thực hiện đồng bộ giữa “kiểm tra và giám sát” “giám sát phải mở rộng” “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm và kịp thời phát hiện những nhân tố mới nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; từ đó làm căn cứ xác định, lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp; đồng thời bám sát và thực hiện tốt chương trình đề ra. Hàng năm, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn của Đảng bộ để xây dựng dự thảo chương trình, xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ Khối, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định ban hành.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm việc xác định, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;  Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau các cuộc kiểm tra.... Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Ngoài việc lựa chọn các nội dung trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định thời gian kiểm tra, giám sát theo từng quý (mỗi quý 1 nội dung), đồng thời phân công cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung đã được xác định trong chương trình đảm bảo quy trình, thời gian, chất lượng.

Cùng với yêu cầu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có chất lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai chương trình có hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được phân công chủ trì phối hợp với các ban tham mưu và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xây dựng dự thảo Quyết định; Kế hoạch kiểm tra đảm bảo quy định, yêu cầu các Đoàn kiểm tra nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan nội dung kiểm tra, giám sát và xây dựng đề cương gợi ý cho đối tượng được kiểm tra, giám sát. Sau khi có dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, thông qua dự thảo tại tổ chức đảng được kiểm tra để nắm bắt tình hình ở từng đơn vị và có hướng chỉ đạo đối với từng nội dung kiểm tra, giám sát. Đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra Thông báo kết luận. Các đoàn kiểm tra thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đối với từng nội dung kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp trong công tác kiểm tra, giám sát; phải thẩm tra, xác minh, xem xét, kết luận chính xác, làm rõ đúng, sai, ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm và nguyên nhân đối với tổ chức đảng và đảng viên về nội dung được kiểm tra, giám sát… Vì vậy, sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát thấy được ưu điểm để tiếp tục phát huy, tồn tại, hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Sau khi ban hành Thông báo kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận, hàng quý báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế của tổ chức, cá nhân. Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước. Cụ thể, từ kết quả kiểm tra Chỉ thị 10-CT/TW, giám sát Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Khối ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nội dung đăng ký làm theo Bác; Tăng cường dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình cơ sở,… Qua kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, đã kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả hơn các chỉ thị, nghị quyết…

Hội nghị tấp huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luận trong Đảng năm 2020

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh rút ra một số kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đó là:

- Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để tổ chức đảng, đảng viên nắm vững, nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

- Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là định hướng nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp. Thực hiện tốt quy trình xây dựng chương trình, nhất là việc bám sát nội dung chương trình của cấp trên, tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để xây dựng chương trình có chất lượng.

- Chú trọng lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Kiểm tra việc lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; Công tác phòng, chống, tham nhũng, lãng phí,… Kiểm tra về phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.

- Bám sát chương trình để tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện đảm bảo quy trình, nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng, thủ tục các cuộc kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo, định hướng để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

- Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là các cơ quan trong khối nội chính trong quá trình triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Những nội dung chuyên môn thuộc các lĩnh vực khó, phức tạp cần trưng tập thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhằm thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát.

- Kết luận kiểm tra, giám sát phải rõ ràng, chính xác, khách quan về ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)