Truy cập nội dung luôn

 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 549
  Tổng lượt truy cập: 1551018

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Phát huy vai trò của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong tuyên truyền, vận động đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án
14/10/2023

​Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu cụ thể: Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Để thực hiện đạt mục tiêu đó, Nghị quyết xác định, cùng với 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá, phải tích cực thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm. Mỗi công trình, dự án, ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật đô thị văn minh tại thành phố Bến Tre

Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (sau đây gọi tắt là Quy định số 213-QĐ/TW) quy định: “Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú” là một trong bảy nhiệm vụ của đảng viên.

Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hiện có 91 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 48 đảng bộ và 43 chi bộ, với tổng số gần 6.000 đảng viên. Các TCCSĐ hoạt động theo loại hình khác nhau, trong đó bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội quần chúng, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc phát huy vai trò của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hết sức khó khăn của Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở.

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, nhất là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo tham mưu in 20.000 tờ rơi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và 11 công trình, dự án trọng điểm với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức và đặc biệt là cho gần 40.000 người lao động trong các khu công nghiệp. Ký kế hoạch liên tịch với Thành uỷ Bến Tre tuyên truyền cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nhận thức được 07 nhiệm vụ của đảng viên theo Quy định số 213-QĐ/TW. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện tốt trách nhiệm “đảng viên đi trước”. Cán bộ được Tỉnh ủy phân công phụ trách xã, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia được phân công phụ trách xã, lực lượng đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên liên hệ với địa phương để hiến kế, đầu mối liên hệ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần khơi dậy phong trào, vai trò chủ thể của người dân.

Đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối được giới thiệu về sinh hoạt và giữ mối liên hệ với chi ủy và Nhân dân nơi cư trú cơ bản phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cũng như trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đang công tác trong việc đóng góp ý kiến với công việc chung của địa phương; gương mẫu thực hiện, vận động gia đình, người thân và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong việc đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tấm gương của bản thân mình, gia đình mình, cán bộ, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã cùng cấp uỷ trên địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, chỉ rõ những lợi ích khi các công trình, dự án hoàn thành.

Bằng cách làm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thể hiện tốt trách nhệm nêu gương trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Nhiều đồng chí là chỗ dựa tinh thần cho Nhân dân ở xóm, ấp, khu phố. Mối quan hệ giữa đảng viên với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân nơi cư trú ngày càng gắn bó hơn, khắc phục được lối sống xa dân, thiếu trách nhiệm với Nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên trước đây gia đình và bản thân thiếu gương mẫu trong chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đã có sự điều chỉnh tốt hơn. Sự gương mẫu của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã lan toả dần ra cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các hộ đảng viên lan toả đến quần chúng Nhân dân; việc chấp hành bàn giao mặt bằng khá thuận lợi, đến nay không có vụ việc khiếu nại tập trung đông người.

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới tại huyện Giồng Trôm

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn về trách nhiệm nêu gương; chưa hiểu sâu về các lợi ích thiết thực của các công trình, dự án mang lại... nên còn một số ít hộ dân (có cả hộ cán bộ, đảng viên) kỳ kèo, chưa đồng thuận với chủ trương, phương án bồi thường, chưa chịu bàn giao mặt bằng. Những hạn chế, yếu kém nêu trên là một phần nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện một số công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các biểu hiện đó tuy không phổ biến nhưng ít nhiều làm cho việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW trên thực tế chưa được đầy đủ, chặt chẽ và do đó không phát huy tích cực vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án của tỉnh; thời gian tới, các cấp ủy thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung của Quy định 213-QĐ/TW, quy định về trách nhiệm nêu gương; các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Từ đó, cán bộ, đảng viên sẽ gương mẫu chấp hành; tuyên truyền, lan toả “tấm gương sống” của bản thân mình đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; “tấm gương sống” của gia đình, người thân mình trong Nhân dân nhằm thống nhất, đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, mỗi đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân về những lợi ích mà người dân nhận được khi thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Bởi vì, chỉ khi có hiểu, nắm rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như lợi ích của việc thực hiện các công trình, dự án, giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn bó thiết thực với lợi ích của người dân thì cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân mới tích cực tham gia.

Để thực hiện được giải pháp trên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa đạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tuyên truyền có chiều sâu, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trước; sau đó tới đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và trong Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền qua các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể; đối thoại trực tiếp giữa cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền bằng tờ rơi, panô, áp phích… Hoặc sử dụng các hình  thức trực tuyến như đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội... qua những tác phẩm văn học - nghệ thuật, tiểu phẩm tuyên truyền….

Thứ hai, tiếp tục phối hợp với Thành uỷ Bến Tre trong tuyên truyền cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bến Tre và quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh với các huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Cấp ủy nơi cư trú cần kịp thời báo cáo đến cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên đang công tác về những đảng viên chưa chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia sinh hoạt; chưa kịp thời khắc phục được những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”; chưa tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình dự án của tỉnh. Có con người, địa chỉ rõ ràng, sẽ giúp Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở xử lý khi cần thiết.

Thứ ba, cấp ủy các cấp cần tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm thực tiễn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, uốn nắn kịp thời những hạn chế, lệch lạc phát sinh trong nhận thức của đảng viên đang công tác ở các cơ quan, cũng như cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú. Đây cũng là nội dung thiết thực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong phát huy trách nhiệm nêu gương và trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

Thứ năm, cần có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với những đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú, đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện tốt.

Phát huy tốt vai trò của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nơi đa dạng về loại hình tổ chức đảng. Các cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cả cấp uỷ nơi cư trú quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò gương mẫu; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người dân thực hiện chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện được “Khát vọng Bến Tre”: Xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT