Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 245
  Tổng lượt truy cập: 395655

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
04/06/2020

 

Trần Văn Phương (Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh)

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xác định việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 05/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, đạt được những kết quả quan trọng.

Lễ ra mắt Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre

Tổ chức đảng và số lượng đảng viên không ngừng tăng lên. Đến nay, đã có 22 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có 01 tổ chức cơ sở đảng và 06 chi bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài (FDI). Đa số các tổ chức đảng đã xác định đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; phát huy vai trò hạt nhân chính trị; giữ được nền nếp sinh hoạt, hoạt động có chuyển biến tích cực; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; tham gia tích cực công tác an sinh xã hội; góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Một số tổ chức đảng thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp như: Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đông Hải, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Trúc Giang, Đảng bộ Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, Chi bộ Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungcook Bến Tre,…

Về công tác phát triển tổ chức đảng, Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với chủ doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng; vận động đảng viên đang sinh hoạt nơi cư trú chuyển sinh hoạt đảng đến các doanh nghiệp, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở nơi đủ điều kiện theo quy định. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã thành lập được 08 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Về công tác phát triển đảng viên mới, các cấp uỷ đã quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên từ cán bộ, công nhân, người lao động có lý tưởng phấn đấu vào Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, kinh doanh. Quần chúng trong các doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều đảm bảo các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Đảng bộ Khối đã tổ chức 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.221 đối tượng Đảng, trong đó khoảng 30% là người lao động thuộc các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp được 1.452 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có trên 20% đảng viên mới ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển tổ chức, đảng viên tại các khu công nghiệp. Phân công 01 cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại Đảng bộ cơ sở các khu công nghiệp; thường xuyên rà soát, nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị có liên quan, để công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đến nay công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ các khu công nghiệp đạt kết quả tích cực. Đảng bộ hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 01 chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp (đảng viên của 08 doanh nghiệp chưa đủ số lượng thành lập chi bộ và chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận thành lập chi bộ) và 09 chi bộ là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với  275 đảng viên, trong đó có 200 đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh những mặt được, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vự Nhà nước còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Số tổ chức đảng và đảng viên phát triển chưa tương xứng với sự phát triển các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và người lao động trong các khu công nghiệp. Vai trò hạt nhân chính trị của một vài tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa được phát huy đúng mức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng giảm sút; chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa được nâng lên. Mặc dù có nguồn lao động dồi dào nhưng công tác tạo nguồn, giới thiệu kết nạp Đảng chưa tương xứng với thực lực, chưa phát triển được đảng viên mới là chủ doanh nghiệp,…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiếp tục được Đảng ủy Khối xác định là một trong các nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng Đảng, với mục tiêu phấn đấu thành lập mới 06 tổ chức đảng trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu quan trọng đó, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, phải đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đặc biệt, cần làm cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ vai trò, vị trí và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Hai là, đối với các tổ chức đảng hiện có, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức đảng; thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong doanh nghiệp. Định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên. Kịp thời biểu dương khen thưởng những đảng viên tiêu biểu, những tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Ba là, tạo điều kiện về kinh phí và thời gian giúp các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên để tác động trực tiếp đến quần chúng trong doanh nghiệp.

Bốn là, quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Đây là những tổ chức giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với người lao động, là môi trường để người lao động hoạt động, rèn luyện, phấn đấu, tạo nguồn cho công tác kết nạp đảng viên mới. 

Năm là, vận động, thuyết phục kết nạp chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, người lao động có tay nghề cao, cán bộ Công đoàn vào Đảng, tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ở các khu, cụm công nghiệp.

Sáu là, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”; tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp.

Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên là tiền đề xây dựng đội ngũ lãnh đạo nòng cốt, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tư nhân. Với những kinh nghiệm đã có được và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, đoàn thể, chủ doanh nghiệp và người lao động và thực hiện mục tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đi vào hoạt động nền nếp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Nguồn: bentre.dcs.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)