Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 455929

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
04/06/2020

 

Trần Văn Phương (Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh)

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xác định việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 05/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, đạt được những kết quả quan trọng.

Lễ ra mắt Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre

Tổ chức đảng và số lượng đảng viên không ngừng tăng lên. Đến nay, đã có 22 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có 01 tổ chức cơ sở đảng và 06 chi bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài (FDI). Đa số các tổ chức đảng đã xác định đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; phát huy vai trò hạt nhân chính trị; giữ được nền nếp sinh hoạt, hoạt động có chuyển biến tích cực; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; tham gia tích cực công tác an sinh xã hội; góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Một số tổ chức đảng thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp như: Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đông Hải, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Trúc Giang, Đảng bộ Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, Chi bộ Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungcook Bến Tre,…

Về công tác phát triển tổ chức đảng, Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với chủ doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng; vận động đảng viên đang sinh hoạt nơi cư trú chuyển sinh hoạt đảng đến các doanh nghiệp, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở nơi đủ điều kiện theo quy định. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã thành lập được 08 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Về công tác phát triển đảng viên mới, các cấp uỷ đã quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên từ cán bộ, công nhân, người lao động có lý tưởng phấn đấu vào Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, kinh doanh. Quần chúng trong các doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều đảm bảo các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Đảng bộ Khối đã tổ chức 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.221 đối tượng Đảng, trong đó khoảng 30% là người lao động thuộc các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp được 1.452 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có trên 20% đảng viên mới ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển tổ chức, đảng viên tại các khu công nghiệp. Phân công 01 cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại Đảng bộ cơ sở các khu công nghiệp; thường xuyên rà soát, nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị có liên quan, để công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đến nay công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ các khu công nghiệp đạt kết quả tích cực. Đảng bộ hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 01 chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp (đảng viên của 08 doanh nghiệp chưa đủ số lượng thành lập chi bộ và chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận thành lập chi bộ) và 09 chi bộ là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với  275 đảng viên, trong đó có 200 đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh những mặt được, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vự Nhà nước còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Số tổ chức đảng và đảng viên phát triển chưa tương xứng với sự phát triển các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và người lao động trong các khu công nghiệp. Vai trò hạt nhân chính trị của một vài tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa được phát huy đúng mức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng giảm sút; chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa được nâng lên. Mặc dù có nguồn lao động dồi dào nhưng công tác tạo nguồn, giới thiệu kết nạp Đảng chưa tương xứng với thực lực, chưa phát triển được đảng viên mới là chủ doanh nghiệp,…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiếp tục được Đảng ủy Khối xác định là một trong các nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng Đảng, với mục tiêu phấn đấu thành lập mới 06 tổ chức đảng trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu quan trọng đó, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, phải đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đặc biệt, cần làm cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ vai trò, vị trí và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Hai là, đối với các tổ chức đảng hiện có, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức đảng; thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong doanh nghiệp. Định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên. Kịp thời biểu dương khen thưởng những đảng viên tiêu biểu, những tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Ba là, tạo điều kiện về kinh phí và thời gian giúp các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên để tác động trực tiếp đến quần chúng trong doanh nghiệp.

Bốn là, quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Đây là những tổ chức giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với người lao động, là môi trường để người lao động hoạt động, rèn luyện, phấn đấu, tạo nguồn cho công tác kết nạp đảng viên mới. 

Năm là, vận động, thuyết phục kết nạp chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, người lao động có tay nghề cao, cán bộ Công đoàn vào Đảng, tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ở các khu, cụm công nghiệp.

Sáu là, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”; tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp.

Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên là tiền đề xây dựng đội ngũ lãnh đạo nòng cốt, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tư nhân. Với những kinh nghiệm đã có được và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, đoàn thể, chủ doanh nghiệp và người lao động và thực hiện mục tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đi vào hoạt động nền nếp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Nguồn: bentre.dcs.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)