Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 340
  Tổng lượt truy cập: 570592

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong toàn Đảng bộ với nội dung : Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu và phương châm "Hai chân - Ba mũi".

Theo đó, chân thứ nhất: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh . Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên chi bộ trực thuộc cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
04/09/2019

Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 76 -QĐ/ĐUK ngày 16 /7/2019
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
)

-----

CHƯƠNG I

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

Điều 1. Chức năng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban) có chức năng tham mưu cho Đảng ủy Khối, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, về về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ và các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối (gọi tắt là Đảng ủy Khối) phân công.   

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, đề xuất

- Tham mưu, đề xuất Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp thực hiện công tác chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, triển khai, quán triệt, tuyên truyền và vận dụng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nắm bắt, dự báo diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu Đảng ủy Khối định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và đề xuất biện pháp giải quyết khi có vấn đề phát sinh.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo và một số lĩnh vực khác khi được Đảng ủy Khối phân công.

- Sơ kết, tổng kết công tác tuyên giáo và các lĩnh vực khác khi được Đảng ủy Khối phân công.

2. Hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, đất nước, quê hương; các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, quê hương, các phong trào thi đua yêu nước...

- Kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng và các đoàn thể trong công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Chịu trách nhiệm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp Đảng, cán bộ các đoàn thể và bồi dưỡng chuyên đề theo qui định.

3. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra các văn bản của các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể liên quan đến công tác tuyên giáo trước khi trình Đảng ủy Khối.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy Khối phân công

- Tham mưu Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tham mưu hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Đảng ủy Khối đến cơ sở.

- Tổ chức thông tin tình hình thời sự, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối.

- Các nhiệm vụ khác do Đảng ủy Khối phân công.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được quyền yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kết quả học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các vấn đề khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

2. Được dự các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khi bàn về các vấn đề có liên quan đến công tác tuyên giáo và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

3. Dự các cuộc họp, hội nghị, đại hội của các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể theo sự phân công của Đảng ủy Khối.

4. Được sử dụng con dấu riêng trong quan hệ công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công.

CHƯƠNG II

Tổ chức bộ máy và chế độ làm việc

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Ban

1. Ban có 05 công chức gồm: 01 Trưởng Ban, 03 Phó Trưởng Ban và 01 chuyên viên.

2. Trưởng Ban phải đủ tiêu chuẩn để cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các Phó Trưởng Ban phải đủ tiêu chuẩn để cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ họp 02 lần/tháng và đột xuất khi cần thiết để thống nhất nội dung hoạt động của Ban. Định kỳ, tham dự họp giao ban với Thường trực và các Ban, đại diện lãnh đạo Ban tham dự họp giao ban với các cấp ủy cơ sở khi Đảng ủy Khối phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban

- Trưởng Ban phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối về toàn bộ hoạt động của Ban.  

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2.

- Ký các kế hoạch, báo cáo năm, báo cáo chuyên đề và các văn bản trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cho ý kiến.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phó trưởng ban và chuyên viên

3.1- Phó Trưởng Ban Thường trực:

- Giúp Trưởng Ban quản lý, điều hành các mặt công tác của Ban do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, đồng thời chịu trách nhiệm liên đới với Trưởng Ban trước cấp trên về các mặt công tác được phân công.

- Xử lý công việc hàng ngày của Ban; phân công cán bộ, chuyên viên quản lý các văn bản  đi, đến… theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban khi Trưởng Ban đi vắng, ký các hướng dẫn, công văn, báo cáo tuần, báo cáo nhanh, báo cáo sơ kết, tổng kết các đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; báo cáo các đợt tuyên truyền, kết quả tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề; báo cáo dư luận xã hội, báo cáo tháng, quý, 6 tháng và một số loại văn bản khác được Trưởng Ban ủy quyền.

3.2- Phó Trưởng Ban phụ trách tuyên giáo ở các tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Hỗ trợ đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực theo dõi công tác tuyên giáo ở các tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát về công tác tuyên giáo; trực tiếp tham mưu xây dựng báo cáo định kỳ của Ban; báo cáo nhanh công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng ban.

3.3- Phó Trưởng Ban phụ trách tuyên giáo ở các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

- Hỗ trợ đồng chí Trưởng ban theo dõi công tác tuyên giáo ở các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

- Tham mưu theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.

- Tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng ban.

3.4- Chuyên viên

Chịu sự phân công của Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban, có nhiệm vụ quản lý văn bản đi, đến; thẩm định kỹ thuật văn bản trước khi ban hành hoặc trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tổng hợp, cung cấp số liệu báo cáo tuần, báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề.

4. Tất cả các văn bản tham mưu cho Đảng ủy Khối và các văn bản do Ban phát hành phải được thông qua Trưởng Ban trước khi trình Đảng ủy Khối ký hoặc trước khi ban hành. Đối với những văn bản do Đảng ủy Khối ủy quyền cho lãnh đạo Ban ký phải được Thường trực Đảng ủy Khối phụ trách cho ý kiến trước khi ban hành.

5. Được cung cấp các phương tiện làm việc, tài liệu, sách báo cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng ủy Khối, chủ động khai thác các nguồn tài liệu khác phục vụ cho công tác của Ban.

CHƯƠNG III

Mối quan hệ công tác

Điều 6. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, giao ban và thông báo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh từ cơ sở; đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các hoạt động liên quan đến công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối.

Điều 7. Đối với Đảng ủy Khối

1- Chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối (trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối), có trách nhiệm cụ thể hoá các công việc được giao thành chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2- Đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy Khối đối với lĩnh vực tuyên giáo của Đảng bộ Khối.

Điều 8. Đối với các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đoàn thể

1. Là quan hệ phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và hỗ trợ các Ban, Văn phòng, các đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Khối phân công.

2. Tham gia công việc chung theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Điều 9: Đối với Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

1. Là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên trong Khối thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nhất là thực hiện các chủ trương của huyện ủy, thành ủy về xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; phối hợp, hỗ trợ công tác học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Hỗ trợ công tác giáo dục lý luận chính trị (khi có yêu cầu cấp thiết, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gửi một vài học viên dự học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới do Ban Tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, Thành ủy tổ chức).

Điều 10. Đối với cấp ủy cơ sở

1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và tham gia ý kiến đối với cấp ủy cơ sở về các hoạt động liên quan đến công tác tuyên giáo.

2. Đảm bảo thông tin hai chiều, để kịp thời nắm bắt và xử lý những yêu cầu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

CHƯƠNG IV

Tổ chức thực hiện

Điều 11. Căn cứ Quy chế này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Ban. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, Ban Tuyên giáo kịp thời đề xuất trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sửa đổi, bổ sung.

__________________________

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19
 Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
 Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chốngdịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)