Truy cập nội dung luôn

 

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 274
  Tổng lượt truy cập: 1601640

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ởi Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Sinh hoạt chuyên đề quí IV năm 2023 với chủ đề “Một số giải pháp trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” thời gian tới”
28/11/2023

Sáng 25/11/2023, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre (xã Định Thuỷ, huyện Mỏ Cày Nam),. Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tinh phối hợp Đảng uỷ công ty Điện lực Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023 với chủ đề “Một số giải pháp trong thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới thời gian tới”. Đồng chí Phạm Hữu Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối và đồng chí Phạm Thanh Trúc, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre chủ trì chương trình siinh hoạt.

Cán bộ, đảng viên của 02 đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Đồng Khởi

Báo cáo đề dẫn nêu rõ: Sau khi quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủu, Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Công ty Điện lực đã quan tâm triển khai, quán triệt, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động; tổ chức thực hiện bám sát phương châm “Hai chân - Ba mũi” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; xác định những chỉ tiêu, đầu việc, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. 

Trong quá trình cụ thể hóa thực hiện, cấp uỷ của 02 đơn vị phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng điển hình để thực hiện phương thức “học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình”, “vượt qua điển hình”. Cụ thể, Đảng uỷ Công ty Điện lực chọn Chi bộ Tổ chức - Văn phòng, Chi bộ Điện lực Châu Thành; Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối chọn Tổ đảng Ban Tuyên giáo làm điểm. Mỗi đơn vị điểm có xây dựng mô hình, tiêu chí rõ ràng. Đến nay, tất cả các chi bộ đều xây dựng kế hoạch thi đua tập thể và 100% đảng viên đăng ký thi đua cá nhân, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Từ đó, Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan Đảng uỷ Khối và Công ty Điện kực Bến Tre.  

Cán bộ, đảng viên nghe giới thiệu về Khu Di tích Đồng Khởi

Cấp uỷ 02 đơn vị quan tâm lãnh đạo thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết số 03-NQ/TW của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ Kế hoạch số 05-KH/ĐUK về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.

Về chính trị: Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; quan tâm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, qua các đợt học tập đã có 100% đảng viên tham gia.

Về tư tưởng: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng tư tưởng tiến công cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động chủ động đẩy lùi tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công việc, nói không đi đôi với làm.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bước đầu có kết quả tích cực. Công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với đưa việc tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục sai sót.

Về đạo đức: Cấp uỷ lãnh đạo đưa việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và Quy định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trở thành nền nếp, quan trọng của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên đăng ký tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm sát với nhiệm vụ được giao theo hướng tích hợp các nội dung: Đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu trong năm; cam kết việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký thi đua “Đồng Khởi mới”.

Về tổ chức: 02 đơn vị đã quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để các đồng chí trong cấp uỷ ủy đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh,....  

 Về cán bộ: Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, từng bước đi vào nền nếp và đạt kết quả quan trọng; cấp uỷ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và trong diện quy hoạch. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Tiến hành đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

 Đổi mới phương thức lãnh đạo: Sau Đại hội, cấp uỷ 02 đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, sát người, sát việc, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên; tích cực đổi mới phương pháp làm việc theo hướng nói đi đôi với làm, năng động, sâu sát với công việc.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, triển khai công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; về trách nhiệm nêu gương, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII. Từ đó, 03 năm qua, cả 02 đơn vị không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

03 năm qua, 02 tổ chức đảng tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, có trên 80% chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Công ty Điện lực và Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 90% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuấtc sắc nhiệm vụ; nhiều tậop thể,. cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đạt danh hiệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều đảng viên là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở.  

Bên cạnh đó, cấp uỷ 02 đơn vị quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, tư tưởng tiến công, gương mẫu trong hưởng ứng thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Đảng uỷ Khối tích cực thi đua trong tham mưu thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đảng uỷ Công ty Điện lực lãnh đạo thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phù hợp với định hướng trong Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam; trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số trở thành những bản sắc có giá trị riêng, là động lực cho sự phát triển toàn diện của Công ty; bám sát định hướng chung của EVN và đặc thù của đơn vị để xây dựng mô hình “Thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp” theo hướng đổi mới, hướng đến kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho khách hàng và cộng đồng xã hội.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tuy nhiên, kết quả mang lại qua phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” chưa nhiều. Công tác tuyên truyền chưa thực sự tạo được sự quan tâm sâu sắc, tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” chưa được phát huy mạnh mẽ và lan toả rộng rãi trong tất cả cán bộ công chức, người lao động 02 đơn vị. Một số cán bộ, đảng viên còn tư tưởng ngại khó, thiếu tinh thần tiến công, còn có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm. 

Có 6 tham luận và 4 ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề. Tiếp thu ý kiến tham luận và thảo luận, thay mặt Chỉ trì, đồng chí Phạm Hữ Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh kết luận: Để phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả hơn, đòi hỏi các cấp ủy, 02 tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của 02 đơn vị phải tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, thống nhất hành động với quyết tâm chính trị cao nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ. Đồng chí lưu ý một số giải pháp trọng tâm cần lãnh đạo thực hiện như sau:   

 Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới” đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và nhiệm vụ chính trị của từng đon vị.

 Thứ hai, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình; đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị điểm; đánh giá, bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; đồng thời phát động, ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” hàng năm.  

 Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, quyết liệt chỉ đạo thực hiện chủ đề hàng năm của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối. Phát động thi đua “Đồng Khởi mới” hắn với công trình, đầu việc và mục tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp.  

Thứ tư, tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có chủ trương tháo gỡ khó khăn; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua.  

 Thứ năm, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm triển khai thực hiện Quy định số 948-QĐ/TU, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiêu chí xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”.  

Đại biểu và đảng viên tham dự buổi sinh hoạt

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” là phong trào thi đua đặc biệt, với nội dung - phương thức và kết quả phải thật sự nổi trội. Thực hiện thắng lợi phong trào thi đua này sẽ tạo kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, buổi sinh hoạt chuyên đề đã tập hợp được những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt một cách rộng khắp để cán bộ, đảng viên, công chức, và người lao động Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện; hành động thiết thực để mang lại nhiều kết quả tốt hơn của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

LIÊN KẾT LIÊN KẾT