Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 306
  Tổng lượt truy cập: 470138

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
24/02/2021

Ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị khoá VIII đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TW về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động - nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là nơi thực hiện quyền dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhất trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII ra mắt Đại hội

Thực trạng triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở Đảng bộ Khối

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và gần đây nhất là Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” được các cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa thành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Thực hiện các chỉ thị, kết luận của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây, việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) trong các TCCSĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động ngày càng được nâng lên. Thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhiều nơi có sự chuyển biến tích cực. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, CCVC có tiến bộ. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của cán bộ, CCVC và người lao động, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến xây dựng và thực hiện QCDC được cụ thể hóa thực hiện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chế độ dân chủ đại diện được phát huy; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, cán bộ, CCVC và người lao động được biết, được bàn và quyết định những công việc thiết thực gắn liền với lợi ích chính đáng của mình; quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, CCVC, người lao động được bảo vệ. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước được đổi mới và có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc xây dựng và thực hiện QCDC được các đoàn thể chú trọng triển khai thực hiện và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Việc thực hiện tốt QCDC đã tạo dựng được lòng tin, phát huy tốt vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, CCVC và người lao động, động viên mọi người tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi lên là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận trong xã hội hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa kịp thời, chưa sâu; nhiều nơi thực hiện còn hình thức, mang tính đối phó. Việc công khai các nội dung liên quan đến thực hiện QCDC tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho cán bộ, CCVC và người lao động tiếp cận thông tin. Việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” có lúc, có khâu còn hình thức; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, CCVC và người lao động tham gia bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị có nơi hạn chế.

 Hình thức, phương pháp tổ chức cho cán bộ, CCVC và người lao động tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi chưa được mở rộng. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân có nơi hiệu quả còn thấp. Chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện các quyền dân chủ, tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của chính mình.

Ngành ngân hàng tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

Một là, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc để cán bộ, CCVC và người lao động nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa về các chủ trương, quan điểm chỉ đạo nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW và Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị cũng như các văn bản liên quan của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai là, phải xác định việc lãnh đạo thực hiện QCDC và phát huy dân chủ là công việc thường xuyên, liên tục, là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và là điều kiện để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích chính đáng của cán bộ, CCVC, người lao động; thực hiện tốt hơn tiến bộ và công bằng xã hội; sống có nghĩa tình, ứng xử có văn hoá nơi công sở; bảo đảm an ninh, an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để thực hiện nhanh gọn, chính xác các thủ tục hành chính.

Bốn là, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp cũng như các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài; xây dựng phong cách ứng xử thật sự thân thiện, gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân và biết xin lỗi Nhân dân.

Năm là, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo thực hiện phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của cán bộ, CCVC và người lao động.

Sáu là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất để Ban Chỉ đạo hoạt động, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào hoạt động có nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Bảy là, chú trọng xây dựng, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng, tạo sức lan tỏa, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của cán bộ, CCVC và người lao động nhằm góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả việc lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy cơ sở cần thống nhất cơ chế phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động về dân chủ và việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, chất lượng Ban Thanh tra nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt động của đơn vị.

Ban Tuyên giáo  

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)