Truy cập nội dung luôn

 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 555
  Tổng lượt truy cập: 1551024

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM Chủ đề: “Thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”
21/11/2023

 

Kính thưa quý đại biểu,

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, cuộc toạ đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Ban Tổ chức đã nhận được 25 tham luận từ các đơn vị, địa phương; tại cuộc tọa đàm hôm nay có 10 tham luận và 04 ý kiến thảo luận. Mỗi tham luận là một báo cáo khoa học, có tính chất tổng kết thực tiễn cao. Qua nội dung các tham luận, đã phản ánh khá toàn diện kết quả công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy. Cả mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp về “xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt kết quả bước đầu khá tích cực, cụ thể như:

Thứ nhất, về cụ thể hóa và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU

Các đơn vị, địa phương đã quan tâm và đưa nội dung “xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện” vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết để triển khai thực hiện, gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua việc tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử, văn hóa của đất nước, của tỉnh như: Ngày Bến Tre Đồng khởi 17/01, Ngày truyền thống văn hóa 01/7 gắn với kỷ niệm ngày sinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu,... Tuyên truyền nội dung 10 giá trị cốt lõi trong định hướng xây dựng con người Bến Tre: Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo; từng đơn vị, địa phương, gắn với phương châm, chủ đề nghị quyết chọn các giá trị cốt lõi để triển khai xây dựng.

Qua nhiều kênh thông tin tuyên truyền (các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội) tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, nhân cách, lối sống của người Bến Tre “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; nhân rộng các điển hình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân; tuyên truyền gương điển hình trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội; chú trọng việc tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về quyền con người và trách nhiệm công dân, nhất là đối với thế hệ trẻ thông qua việc kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội, xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thực hiện tốt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Không ngừng quan tâm giáo dục, rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Bến Tre; triển khai chương trình khuyến học, học tập suốt đời, quan tâm đến đối tượng thanh thiếu nhi nhằm giáo dục nhân cách, lối sống, kỹ năng ngay từ trên ghế nhà trường; lan toả lối sống, nhân cách đẹp, phê phán, lên án cái xấu, cái ác;… Qua đó, tạo nền tảng quan trọng, góp phần xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Thứ hai, về xây dựng môi trường văn hóa gia đình, trọng tâm là gia đình hạnh phúc, tiến bộ

Các cấp, các ngành đã tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền xây dựng môi trường gia đình; gắn việc xây dựng môi trường văn hóa gia đình, trọng tâm là gia đình hạnh phúc, tiến bộ với các phong trào và hành động thiết thực của cả hệ thống chính trị, các địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng nền tảng văn hóa lành mạnh, tác động đến xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quan tâm xây dựng văn hoá gia đình gắn với xây dựng 10 giá trị cốt lõi trong định hướng xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; giáo dục truyền thống văn hoá cho thế hệ trẻ, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với gia đình, xã hội, xây dựng con người Bến Tre có ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tỷ lệ ly hôn nhất là đối với gia đình trẻ.

Những kết quả bước đầu triển khai xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ là bước chuyển tích cực trong xây dựng mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội; phát huy mối quan hệ tình làng xóm, sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, hướng đến chân, thiện, mỹ, cuộc sống tươi đẹp hơn.

Thứ ba, các cấp ủy, các ngành, cơ quan, đơn vị xác định xây dựng văn hoá chính trị là yếu tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Việc thực hiện xây dựng văn hoá chính trị trong hệ thống chính trị được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai gắn liền với việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, đã giúp việc xây dựng văn hoá chính trị trong hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại chi bộ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức công vụ trong sáng, thực hiện “cần, kiệm, liệm, chính, chí công, vô tư”, tận tụy với công việc, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, phát huy dân chủ giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Thường xuyên giáo dục, nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức Đảng, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến về tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, về phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội

Các cấp, các ngành đã chú trọng việc phối hợp chặt chẽ ba môi trường gia đình, nhà trường và xã hội, qua đó đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, là một yếu tố quan trọng, nền tảng, góp phần xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ đạt kết quả tích cực.

Các đơn vị, địa phương chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, qua đó nâng cao các tiêu chí đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá; phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xem trọng việc giáo dục kiến thức, đạo đức, kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử văn hoá cho sinh viên, học sinh; chủ động trong trao đổi thông tin với gia đình, tăng cường tinh thần trách nhiệm, ý thức đấu tranh xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực, nhất là bạo lực học đường.

Thực hiện phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục, trường học với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng, pháp luật, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội,… góp phần không chỉ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, mà qua đó còn góp phần xây dựng con người và gia đình hạnh phúc, tiến bộ, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội; là nơi giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách văn hoá của con người.

Thứ năm, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội tiếp tục có nhiều điểm mới theo hướng tăng cường vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở như tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”, phong trào TDĐKXDĐSVH; phát triển và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện”,… Vận động, hỗ trợ, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, giữ gìn đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư và gia đình, góp phần nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Thưa các đồng chí,

Qua triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên đã góp phần tạo nên những kết quả bước đầu quan trọng trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Về phát triển hệ giá trị định hướng với 10 giá trị cốt lõi xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện: “Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo” để xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao lòng nhân ái, sống có nghĩa tình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giáo dục đề cao tính trung thực và tự trọng; có tinh thần vượt khó vươn lên trong công tác và cuộc sống thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, với bản thân, gia đình và xã hội; trong công tác thể hiện sự đoàn kết, hợp tác; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong tham gia các phong trào thi đua ở đơn vị, địa phương góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội; là nơi giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách văn hoá của con người. Các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, xây dựng, lan toả hệ giá trị: Đoàn kết, yêu thương, hiếu học, trách nhiệm; giáo dục con, cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; ông bà thật sự gương mẫu để con cháu noi theo; phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ; tôn trọng pháp luật; không có nạn bạo lực; phát triển kinh tế gia đình, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Các hệ giá trị đã được cụ thể hoá thành tiêu chí, khẩu hiệu hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng mối liên kết giữa ba môi trường “gia đình - nhà trường - xã hội”, góp phần quan trọng không chỉ giáo dục kiến thức, kỹ năng sống, đạo đức, mà còn giúp hình thành nhân cách nhất là đối với người trẻ; là nền tảng quan trọng giúp xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội. Những kết quả đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy trong việc xây dựng con người Bến Tre ngày càng phát triển theo hướng tiếp cận những giá trị tích cực Chân - Thiện - Mỹ; xây dựng gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm, đó là:

- Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU chưa đồng bộ ở một số đơn vị, địa phương; một số hoạt động tập trung bề nổi, chưa thật sự chú trọng chiều sâu; tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao.

- Một bộ phận người dân chưa hiểu đầy đủ về những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện 10 giá trị cốt lõi trong định hướng xây dựng con người Bến Tre chưa được tuyên truyền thực hiện sâu rộng, hiệu quả; tệ nạn xã hội chưa được kéo giảm tích cực, tỷ lệ ly hôn cao (nhất là những gia đình trẻ), tình làng nghĩa xóm chưa thật sự gắn bó; môi trường văn hoá, gia đình còn bị chi phối nhiều bởi yếu tố kinh tế.

- Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội có nơi, có lúc chưa được quan tâm phối hợp chặt chẽ. Thiết chế văn hóa chưa được khai thác đúng mức, còn lãng phí; chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH còn hạn chế; tội phạm và tệ nạn xã hội chưa được kéo giảm, lối sống thực dụng có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả xây dựng con người và gia đình hạnh phúc, tiến bộ trên địa bàn tỉnh.

- Vai trò nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự nổi bật, vẫn còn những biểu hiện tha hoá, cửa quyền, trái ngược với văn hoá truyền thống tốt đẹp,...

* Đối với các ý kiến, trao đổi, đề xuất từ quý đại biểu tham dự buổi tọa đàm hôm nay, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu “xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc, tiến bộ” mà Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra trong thời gian tiếp sau, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt được kết quả toàn diện, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ; qua đó, khơi dậy truyền thống, ý chí, bản lĩnh, phát huy tinh thần Đồng khởi của người dân Bến Tre trong thi đua “Đồng Khởi mới” góp phần sớm hiện thực hoá “Khát vọng Bến Tre” trong tương lai, các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, có thể khái quát một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 05-NQ/TU đề ra; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ 09 nhiệm vụ giải pháp về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Gắn việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU với nghị quyết của đơn vị, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

2. Tập trung tuyên truyền 10 giá trị cốt lõi xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ: “Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo” gắn với chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới: “Tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, đoàn kết,…”; gắn tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khoá XI về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hoá, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” với phương thức thi đua “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” trong thực hiện nghị quyết, kế hoạch, đề án của địa phương, ngành trong đó có Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

3. Phát huy hơn nữa vai trò ngành giáo dục trong giáo dục kiến thức, đạo đức, nhân cách, kỹ năng trong nhà trường, ngoài xã hội; duy trì, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng gia đình, xây dựng đời sống văn hoá, đưa Nghị quyết 05-NQ/TU đi vào cuộc sống bằng việc làm, hành động thiết thực.

4. Xác định văn hoá là nền tảng tinh thần, động lực để phát triển xã hội, đẩy mạnh việc bảo tồn, khai thác yếu tố truyền thống và những cái hay, cái mới phù hợp văn hoá dân tộc để phát huy, góp phần xây dựng chuẩn mực phù hợp truyền thống và xu thế chung; tăng cường đầu tư cho hoạt động xây dựng văn hoá, con người, gia đình tương ứng với đầu tư phát triển kinh tế cả về ngân sách và nhân lực.

5. Kịp thời phát hiện, lan toả hiệu quả các tổ chức, cá nhân, mô hình, điển hình hay, hiệu quả, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU qua việc sơ kết, tổng kết để nhân rộng; tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ để tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả.

Thưa quý đại biểu,

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm việc cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam; đặc biệt là hai nhiệm kỳ gần đây, Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bến Tre và gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Tọa đàm hôm nay, nhằm đánh giá một cách cơ bản về nhận thức, kết quả đạt được và chưa được trong xây dựng văn hóa, con người và gia đình trên địa bàn tỉnh qua gần 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy. Qua đó, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ” thành công tốt đẹp. Kính chúc quý đại biểu dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác, hạnh phúc trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí!

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT