Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 339
  Tổng lượt truy cập: 570591

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong toàn Đảng bộ với nội dung : Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu và phương châm "Hai chân - Ba mũi".

Theo đó, chân thứ nhất: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh . Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên chi bộ trực thuộc cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thực trạng và giải pháp xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng hiện nay
10/04/2020

Trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “…Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.  Mệnh đề đó như là mệnh lệnh và yêu cầu sống còn trong công tác xây dựng Đảng, bởi vì “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trước tiên là xây dựng về đạo đức. Bởi, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và là sức mạnh nội sinh của cách mạng. Xây dựng Đảng về đạo đức là nhân tố đảm bảo thành công cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chính trị của Đảng Cộng sản là chính trị vì độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân. Đó cũng chính là chuẩn mực đạo đức cao cả của Đảng ta, là tư tưởng nhất quán từ khi thành lập và xuyên suốt quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng.

Những tập thể, cá nhân điển hình qua sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi bật luận điểm: “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”, vì nó liên quan trực tiếp tới khả năng và hiệu quả “gánh vác” công việc của Đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, lãnh đạo nhà nước, nếu cán bộ, đảng viên không tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thì mặt trái của quyền lực có thể làm tha hóa bản chất con người. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã dành trang đầu tiên để viết về tư cách đạo đức của người cách mạng. Đặc biệt trong Di chúc, Người nhấn mạnh: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là đối với một Đảng cầm quyền chẳng những cần thiết mà còn phải thường xuyên, lâu dài và đặt lên hàng đầu. Nó quyết định sức sống, sức chiến đấu của Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, đã bổ sung và khẳng định, xây dựng Đảng phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng nhằm thực hiện giáo huấn của Bác và là một nhiệm vụ cấp thiết trong tình hình hiện nay khi mà một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí và tiêu cực còn diễn ra nhiều nơi, trong số đó có một số đảng viên giữ chức vụ quan trọng...

Trước yêu cầu nâng cao uy tín, vị thế của Đảng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, để xây dựng Đảng về đạo đức, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đây là giải pháp cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Cấp ủy, tổ chức đảng, cần làm tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục của tổ chức với tự giáo dục của từng cán bộ, đảng viên. Phải thường xuyên học tập, nghiên cứu để nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát huy trách nhiệm tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, đảng viên; Chủ động phát hiện và đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; ngăn ngừa và khắc phục kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đây là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, bởi vì đạo đức cùng với năng lực tạo nên nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên; nhân cách của từng cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu phản ánh diện mạo đạo đức, nhân cách của toàn Đảng. Đạo đức ấy không tự nhiên có được mà phải trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc của mỗi cá nhân; nó còn là nguyên tắc, lề lối làm việc của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng... tất cả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Do đó, để nâng cao năng lực của Đảng trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. Chú trọng rèn luyện cán bộ, đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn; kết hợp đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng cán bộ đảng viên đúng thực chất.

Thảo luận về chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng)

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, đề cao tính tự giác, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Để xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do đó, phải luôn đề cao sự gương mẫu, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; coi đó là một phương pháp cơ bản trong giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống. Các cấp ủy, tổ chức cần quán triệt, tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, làm cho việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành lẽ sống hằng ngày, tạo sức lan tỏa trong Đảng và ngoài xã hội, làm cho cái tốt, cái đẹp được nhân lên, cái xấu và cái tiêu cực bị đẩy lùi.

Năm là, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định về quản lý đảng viên. Kết hợp giữa quản lý của tổ chức đảng nơi đảng viên công tác với quản lý của tổ chức đảng nơi cư trú để nắm chắc về lý lịch chính trị hiện nay.

Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thuộc quyền. Kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát định kỳ. Xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Sáu là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng lề lối làm việc và xây dựng hình mẫu của người cán bộ, đảng viên thời đại mới.

Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát với cơ sở, gắn bó với nhân dân. Để Đảng ta thực sự xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam thì người cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, có lòng nhân ái và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; có tinh thần trách nhiệm, năng động, đổi mới, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức và chiến thắng trong mọi tình huống. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực, dũng cảm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong nhân dân... Có như vậy, Đảng ta mới khẳng định được uy tín, có sức hút, tập hợp và quy tụ được sức mạnh của toàn dân dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm lại, xây dựng Đảng về đạo đức được làm tốt sẽ tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được thực hiện tốt sẽ vừa trực tiếp tạo dựng uy tín, đạo đức cho Đảng, vừa hỗ trợ, tiếp sức cho các hoạt động lãnh đạo của Đảng. Do đó, cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay, nhằm tạo sự chuyển biến về chất để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Thị Mai – PBT Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19
 Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
 Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chốngdịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)