Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 455929

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre là đạo đức, là văn minh
14/05/2020

 

Xây dựng Đảng là một trong những nhân tố quyết định thành công hay thất bại của cách mạng Việt Nam. “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “Đảng ta thật vĩ đại”, đây là câu nói của Bác nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/1960), là sự khẳng định về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam. Điều đó đã được chứng minh qua 90 năm cầm quyền, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã thực hiện được mục tiêu chính trị mà Đảng đề ra: Xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đạo đức là biểu hiện trực tiếp của công tác xây dựng Đảng, đó là tư tưởng, tư duy và hành động; thể hiện cụ thể ở sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ở nhân cách, tính nêu gương của người đảng viên. Trong di chúc, Bác đã từng căn dặn: Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Văn minh thể hiện ở tầm vóc trí tuệ sáng suốt của Đảng, trong lãnh đạo không chủ quan, duy ý chí, kinh nghiệm, giáo điều. Xây dựng Đảng phải đảm bảo đồng thời cả 2 yếu tố “Đạo đức và văn minh”, không thể tách rời nhau. Nếu một Đảng cầm quyền thể hiện rõ sự trong sạch, vững mạnh nhưng cổ hủ, lạc hậu thì không thể lãnh đạo Nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; ngược lại, một Đảng cầm quyền đi theo những tư tưởng tiến bộ, cái mới nhưng đội ngũ đảng viên suy đồi về đạo đức, có tư tưởng hưởng thụ, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể thì không thể tạo được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Như vậy, thì sớm hay muộn Đảng cũng sẽ bị thay thế bởi một Đảng cầm quyền khác.

Từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa “đạo đức”, “văn minh” Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Nhân dân tin, yêu, một lòng hướng về Đảng, cùng với Đảng xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. “Đạo đức” và “văn minh” bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, với sự tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre hiện nay với 03 chi bộ, 33 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ, đảng viên luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng tính “đạo đức và văn minh”. Đạo đức, văn minh của đảng viên Trường Chính trị thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung của Trường, đồng lòng, đoàn kết trong mối quan hệ giữa người với người, nâng cao đạo đức cách mạng, không ngại khó, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bè phái, chủ nghĩa cá nhân, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, trong làm việc thể hiện sự dân chủ, tập trung, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Để xây dựng đạo đức và văn minh, Đảng ủy lãnh đạo đảng viên nghiên cứu sâu, rộng và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ. Việc nghiên cứu được thực hiện thông qua các buổi quán triệt nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm và tự nghiên cứu... qua đó nâng cao nhận thức và hành động, nói đi đôi với làm, đúng với những quan điểm, chủ trương của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Trong lãnh đạo, Đảng ủy luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, nhạy bén phù hợp với tình hình thực tế. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xác định phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” làm mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ. Kết quả, Đảng bộ, chi bộ, từng đảng viên đã đăng ký các đầu việc cụ thể và quyết tâm thực hiện có sự chuyển biến rõ nét, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, lực lượng đảng viên tích cực tham gia phản bác, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động, đã góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, đảm bảo tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng.

Đạo đức và văn minh thể hiện ở sự rèn luyện, tu dưỡng của đảng viên trong các mối quan hệ. Trong mối quan hệ với cấp trên luôn thể hiện sự tin tưởng, chấp hành sự phân công. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, thể hiện sự hòa đồng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, bình đẳng, bao dung, tôn trọng. Trong mối quan hệ với học viên, đảng viên là tấm gương về đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị. Đối với bản thân, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tích lũy về kiến thức, kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo; giải quyết công việc đúng quy định, không sách nhiễu; thực hiện những việc không đúng quy định pháp luật; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; thường xuyên tự phê bình và phê bình, qua đó rèn luyện đạo đức cách mạng, tư duy, phong cách của người đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thống nhất quán triệt phương châm hành động suốt nhiệm kỳ là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hành động, hiệu quả”, với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống văn hóa trường Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, phấn đấu đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn năm 2025”. Để đạt được điều đó, Đảng bộ tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh với những nhiệm vụ cụ thể. Về tư tưởng chính trị, Đảng ủy tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên và quần chúng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để lãnh đạo và giải quyết kịp thời; góp phần phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kết hợp thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chú trọng phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc “tự soi, tự sửa” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về công tác tổ chức tổ chức cán bộ, đảng viên: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; thực hiện tự phê bình và phê bình đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng; đánh giá đảng viên, viên chức cuối năm đúng thực chất. Trong kiểm tra, giám sát, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm tư của đảng viên, viên chức, nhân viên, không để những sai phạm, tiêu cực xảy ra.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, Đảng ủy phải tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, văn minh cho đội ngũ đảng viên. Đây là nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng. Đảng ủy quan tâm định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin, thúc đẩy hành động đối với từng đảng viên, viên chức, nhân viên, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động, phát huy được sức mạnh tập thể. Cấp ủy đóng vai trò là hạt nhân trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, tạo uy tín trong Đảng; tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch để đảng viên cùng nhau thi đua thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy là những người đứng đầu, là đội ngũ cán bộ chủ chốt, luôn thể hiện sự gương mẫu trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, là tấm gương về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng, sử dụng có hiệu quả sức mạnh, trí tuệ của tập thể. Trong đó, vai trò của người đứng đầu mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát để đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giám sát đảng viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện tính nêu gương của người đảng viên.

Bên cạnh đó, các chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đổi mới về nội dung, phương pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ. Nội dung sinh hoạt phong phú, bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế của chi bộ. Trong sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện triệt để, hiệu quả, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nắm bắt tâm tư, làm công tác tư tưởng kịp thời, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực góp phần xây dựng đạo đức cách mạng của người đảng viên. Chi bộ luôn quan tâm lắng nghe, đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó tạo điều kiện cho đảng viên phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm, cải tiến lề lối, phong cách làm việc hiệu quả, khoa học góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Cuối cùng, từng đảng viên phải tự nhận thức, rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu. Vai trò, uy tín của Đảng được thể hiện trước hết qua vai trò, uy tín của đảng viên. Xây dựng Đảng là môi trường để đảng viên hiểu đúng, hiểu rõ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; qua đó rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng, giữ gìn đạo đức cách mạng. Do vậy, đảng viên phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của mình, tự học, tự đổi mới, tự rèn luyện để luôn tiến bộ. Từ đó, đảng viên nâng cao tính tự giác, trung thực, gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, có đạo đức lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật; không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện nói đi đôi với làm, coi kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo tư cách của người đảng viên; thường xuyên nhìn lại mình, phát huy những mặt tích cực, loại bỏ những khuyết điểm, hạn chế, sai lầm.

ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi - Giảng viên khoa NN&PL

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)