Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 313
  Tổng lượt truy cập: 470145

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
02/12/2020

 

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh”. “Đảng có vững, cách mạng mới thành công”. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. Vì theo Người, “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Mặt khác, Người cũng cho rằng: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đặc biệt quan tâm công tác xây dựng các “chi bộ tốt” và tổ chức trường học “huấn luyện” lý luận cho cán bộ, đảng viên. Công tác ấy được Bác Hồ xem là “công việc gốc” của Đảng. Trong “Diễn văn khai mạc lớp học chính trị khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc” ngày 7/9/1957, Người nhấn mạnh: “Trường Đảng là trường học đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản”. “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Đảng/Trường Chính trị là “những người huấn luyện” của Đảng có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện “công việc gốc” của Đảng là vừa “huấn”, vừa “luyện” đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc” . Nếu người dạy không đạt đến mức “kiểu mẫu về mọi mặt'” thì khó có thể hoàn thành được vai trò “huấn” và “luyện” cho người học được. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng ở “Trường Đảng”, vấn đề quan trọng hàng đầu là xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác “huấn luyện” lý luận của Đảng. Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ để đảm bảo “tố chất cộng sản”..., cần phải đồng thời quan tâm nâng tầm về kỹ năng, bản lĩnh, trình độ và tay nghề sư phạm cho đội ngũ đảng viên – giảng viên Trường Đảng.

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế tri thức, Trường Chính trị Bến Tre - tức là trường “huấn luyện của Đoàn thể” ở địa phương có nhiệm vụ vừa “huấn”, vừa “luyện” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở và tương đương cả về kiến thức lý luận chính trị, về bản lĩnh, về kỹ năng, phương pháp. Nội dung “huấn luyện” bao gồm những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, “về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác”. Qua đó góp phần quan trọng vào việc “xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình”, nâng cao bản lĩnh, “sức đề kháng” và khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ tỉnh nhà.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng “nền móng” của Đảng và công tác “huấn luyện” cán bộ của Đảng; Đảng bộ Trường Chính trị rất chú trọng xây dựng Đảng bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên vững về tư tưởng, sắc về lý luận, sâu về thực tiễn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của trường. Thời gian qua, Đảng bộ trường Chính trị Bến Tre luôn lãnh đạo thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới hình thức học tập, cách thức quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết; linh động, sáng tạo trong việc tổ chức các buổi thông tin thời sự và sinh hoạt chuyên đề chung cho toàn Đảng bộ; thường xuyên quan tâm tháo gỡ "điểm nghẽn" thông tin nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Đảng ủy đã luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ đảng viên - giảng viên có năng lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đồng thời phát huy khả năng và vai trò của đội ngũ đảng viên – giảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt tại các chi bộ luôn thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình gắn với chức trách nhiệm vụ từng đảng viên và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch,…. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của trường, duy trì các phong trào văn hóa, thể thao, hoạt động “về nguồn”, đền ơn đáp nghĩa; củng cố và nâng chất “Đơn vị văn hóa”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trường còn một số mặt khuyết điểm, hạn chế như: Trong sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ có duy trì thực hiện tự phê bình và phê bình, có góp ý, phê bình đảng viên của chi bộ khác thuộc đảng bộ nhưng tính thuyết phục, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các bộ phận chưa chặt chẽ, tình trạng “nghẽn” thông tin ít nhiều cũng tác động đến tiến độ cũng như chất lượng các hoạt động; một số ít cán bộ đảng viên, viên chức chưa thật sự năng động, đổi mới, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh, phê bình, góp ý; trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát có lúc thiếu sâu sát, quyết liệt; việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có triển khai, tổ chức đăng ký theo quy trình tốt nhưng quá trình "làm theo" chưa cụ thể, chưa thường xuyên nhân rộng được điển hình tiên tiến;…

Trước thực trạng trên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Tỉnh, góp phần “Thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Kiên định mục tiêu, đường lối đổi mới, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; Đảng bộ Trường “Phát huy truyền thống văn hóa Trường Đảng và thành tựu, kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ qua; bám sát những định hướng của Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; đoàn kết thống nhất, không ngừng phát huy dân chủ, trí tuệ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, học tập và rèn luyện; xây dựng đạt các tiêu chí của “Trường Chính trị chuẩn” vào năm 2025”. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ đảng viên - giảng viên có năng lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Trước mắt, triển khai thực hiện tốt những giải pháp cơ bản là:

Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị tư tưởng và đạo đức. Muốn vậy, Đảng bộ phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng và Chỉ thị 05- của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò nêu gương của đảng viên, viên chức, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức trường vững vàng về bản lĩnh chính trị, gương mẫu, trong sạch về đạo đức, lối sống, năng động, nhiệt tình trong công tác.

Quan tâm tháo gở “điểm nghẽn” thông tin trên cơ sở kịp thời phổ biến, quán triệt trong đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững và chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, của đơn vị, Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, trường cần tạo điều kiện để đội ngũ đảng viên thâm nhập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, góp phần phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đa dạng hóa các hình thức, các bài viết tuyên truyền đăng tải trên website Tỉnh ủy, Trường..., các tạp chí và sự phối hợp, hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị; trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện khu vực, Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị các tỉnh/thành và các đơn vị lực lượng vũ trang trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là lực lượng hạt nhân xung kích.

Hai là, lãnh đạo xây dựng và kiện toàn tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.

Thực hiện tốt việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch được duyệt. Chú trọng công tác tuyển dụng viên chức phải đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn chính trị để phát triển đảng viên nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, khoa. Tất cả đảng viên, viên chức, người lao động không ngừng nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của trường trong định hướng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Đối với đảng viên - giảng viên phải học tập, rèn luyện, chuẩn hóa chức danh, vị trí công tác của mình theo Quy chế giảng viên trường chính trị cấp tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), phấn đấu giảng dạy đạt yêu cầu (ngạch giảng viên), giảng dạy có chất lượng (giảng viên chính), giảng dạy có chất lượng cao (giảng viên cao cấp). Đồng thời thực hiện nghiêm về đạo đức của giảng viên, ứng xử văn hóa trường Đảng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện và giúp đỡ, giáo dục các đối tượng kết nạp, đảm bảo kết nạp đúng kế hoạch và chất lượng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú theo đúng tinh thần Quy định số 213-QĐi/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định số 707 của Tỉnh ủy (về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ). Trong sinh hoạt cần cải tiến nội dung, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Đánh giá, xếp loại đảng viên theo đúng quy trình, đúng thực chất, dân chủ, công khai.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Trong kiểm tra, giám sát cần gắn sát với việc thực hiện các nội dung đăng ký công việc của đảng viên và theo yêu cầu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hàng năm.

Đảng ủy, chi ủy các chi bộ cần quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những "tâm tư" của đảng viên và viên chức và kịp thời xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng các tiêu chí “Trường Chính trị chuẩn”.

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ “Thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Kiên định mục tiêu, đường lối đổi mới, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với đảng viên thực hiện công tác giảng dạy cần chú trọng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học như: Đảm bảo chất lượng nội dung giảng dạy, kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp tích cực và sử dụng tốt các phương tiện hiện đại; chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin bổ sung vào bài giảng; thực hiện đúng và nâng cao chất lượng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Chú trọng thực hiện chủ trương của Học việc Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đưa đảng viên - giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn ở cơ sở có thời hạn.

Đảng bộ Trường cần tích cực lãnh, chỉ đạo tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo quản lý theo quy chế đào tạo. Đối với người học cần rèn luyện khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận, các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhất là khả năng tự đề kháng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Năm là, quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo hệ thống chính trị của Trường, chủ động cùng với Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Chính trị. Thường xuyên động viên đảng viên, viên chức, người lao động nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Trường cần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lực lượng bảo vệ, tự vệ của cơ quan và quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở cơ quan trên cơ sở “phát huy truyền thống văn hóa Trường Đảng”, giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa” hướng đến xây dựng “Trường Chính trị chuẩn”.

 Tóm lại, "Đảng có vững, cách mệnh mới thành công". Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình, đòi hỏi Đảng bộ trường phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ đảng viên – giảng viên vững vàng góp phần chuẩn hóa đội ngũ đảng viên giảng dạy chính trị: "Sâu về chuyên môn, rộng về thực tiễn; vững vàng về bản lĩnh chính trị; tinh thông về phương pháp giảng dạy; chuẩn mực về phong cách; gương mẫu về đạo đức" góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm “cái gốc” cho công cuộc “Đồng khởi mới”, đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu, từng bước xây dựng quê hương Đồng khởi giàu đẹp, văn minh./.

         ThS Phan Văn Thuận – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính Trị

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)