Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 113
  Tổng lượt truy cập: 763074

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong toàn Đảng bộ với nội dung : Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu và phương châm "Hai chân - Ba mũi".

Theo đó, chân thứ nhất: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh . Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên chi bộ trực thuộc cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
25/08/2021

 

Phát huy những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và cấp ủy cơ sở quyết tậm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực.

Đảng ủy Khối biểu dương những tập thể điển hình tiên tiến trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Trước hết, đó là việc triển khai học tập quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và lãnh đạo việc đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, cơ bản, các chi ủy, đảng ủy cơ sở lãnh đạo hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Khối, các chi ủy, đảng ủy cơ sở lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt và đăng ký nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo các chuyên đề từng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Riêng năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, gắn với nội dung thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Thứ hai, đó là việc lãnh đạo bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự làm theo, tập trung vào các chuẩn mực đạo đức chung như: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; chuẩn mực đạo đức theo đặc thù từng ngành; phong cách ứng xử với Nhân dân, đồng chí, công việc; ý thức chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và ý thức xây dựng văn hoá chính trị cơ quan, đơn vị... Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cần chú trọng thực hiện đồng bộ giữa “Xây”“Chống”. Nội dung “Xây”: Xây dựng đoàn kết thống nhất; xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong tuyên truyền, tổ chức và tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng văn hoá chính trị và cách ứng xử văn hoá với đồng chí, đồng nghiệp, người lao động, người dân...; gia đình hạnh phúc - tiến bộ… Nội dung “Chống”: Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”; tư tưởng ỷ lại, ngại khó, thụ động, thiếu sáng tạo trong công việc; chống những biểu hiện vô cảm với những khó khăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén lợi ích cá nhân; chống nói không đi đôi với làm, cục bộ, bè phái, xa rời quần chúng...

Thứ ba, lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp uỷ, chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ công tác tư tưởng quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức suốt nhiệm kỳ. Bổ sung và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng tổ chức đảng. Xác định một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách gây bức xúc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chú trọng những vấn đề liên quan mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, người dân với người dân như: về thủ tục hành chính, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, về bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội, ma tuý, an ninh nông thôn,...

Hàng tháng, trong cuộc họp của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng rà soát, đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách đồng bộ, thực chất việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nội dung cam kết hàng năm) gắn với thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; bình xét, biểu dương, khen thưởng những gương điển hình; đồng thời, đấu tranh phê phán những tập thể, cá nhân còn hạn chế, yêu cầu tập thể, cá nhân đó phải có giải pháp khắc phục hạn chế để tự phê bình trong tháng tiếp theo.

Hàng quý, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bình chọn, lập danh sách đề nghị Đảng ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng. Đối với tập thể chọn biểu dương, khen thưởng 01 - 02 đơn vị/quý; đối với cá nhân từ 02 - 05 cá nhân/quý. Hàng năm, cấp ủy cơ sở bình chọn, đề nghị Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng. Việc bình xét, biểu dương gương điển hình phải được thực hiện nghiêm túc; các gương điển hình được biểu dương, khen thưởng phải thật sự điển hình, có sức thuyết phục và tạo được sự lan toả.  

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức Liên hoan tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên ban thường vụ và cấp uỷ viên các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên ban thường vụ và cấp uỷ viên các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải gương mẫu thực hiện việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Triển khai thực hiện tốt quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cấp trên phải thật sự là tấm gương cho cấp dưới noi theo, có cơ chế cấp dưới đóng góp, giám sát cấp trên, tránh định kiến, trù dập. Xây dựng văn hoá chính trị trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong tác phong làm việc, đạo đức, lối sống, gương mẫu học tập nâng cao trình độ, thái độ ứng xử văn hoá... để làm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu,... làm gương cho công chức, viên chức, người lao động noi theo. Đảng viên phải thực hiện nói đi đôi với làm, nêu gương cho quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân noi theo.

Thứ năm, lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện của đồng chí bí thư các cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của Đảng bộ Khối và ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân giám sát việc thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Ban Biên tập Website, các trang thông tin điện tử, Website các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng,... thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, những cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Thực hiện thường xuyên.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Học Bác mỗi ngày”, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần, mỗi tháng có nhiều việc tốt, gắn với xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cơ quan, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Hàng tháng, tổng hợp gương “Người tốt, việc tốt” cụ thể đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, nhân rộng. Triển khai thực hiện thường xuyên. Tiếp tục phát động tham gia giải thưởng về sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Gắn “xây” với “chống” trong công tác tuyên truyền; chủ động phê bình, uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm việc thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai không nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ sáu, tiếp tục lãnh đạo cập nhật, đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và hệ thống giáo dục quốc dân. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên chủ động cập nhật nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa, hàng năm vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. Đảng ủy Trường Chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao ý thức tự rèn luyện đạo đức trong thầy, cô giáo, sinh viên, học sinh.

Thứ bày, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn Khối quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, chú ý bồi dưỡng lý tưởng, ý chí vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp để đoàn viên, thanh niên thật sự là lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm. Hàng năm, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức đảng. Nội dung trọng tâm là: Lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Xây dựng, ban hành và thực hiện chuẩn mực đạo đức; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp uỷ, chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm; Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, uỷ viên ban thường vụ và cấp uỷ viên các cấp; Về công tác tuyên truyền...

Phát huy kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tin tưởng rằng Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trần Văn Phương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
 Tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I năm 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
 Tuyên truyền Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)