Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 179
  Tổng lượt truy cập: 558689

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

Thứ hai, thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thi đua lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu gắn với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển" theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. 
Thứ ba, thi đua xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên nghiêm chỉnh chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Bí thư và Quy định số 31-QĐi/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương trong công tác và đời sống, thường xuyên "tự soi", "tự sửa", giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu:  vững vàng về chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số,… vào công tác và lao động sản xuất.

Thứ tư, thi đua cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Thi đua thực hiện tốt Đề án của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó, tập trung thi đua cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn, nhẹ, công khai, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, tiến tới thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thi đua đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; thi đua chuyển đổi số thành công một cách căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Thứ năm, thi đua xây dựng văn hóa chính trị. Thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ, trong đó tập trung thi đua xây dựng văn hóa chính trị trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức học tập chính trị nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Giáo dục nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, tôn trọng Nhân dân; xây dựng phong cách ứng xử văn hóa trong cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - an toàn. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đua tạo môi trường xanh - sạch - an toàn: Có cảnh quan hài hòa, đảm bảo tính thẩm mỹ; đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt chủ trương "Học tập ‘điển hình', bắt kịp ‘điển hình', vượt qua ‘điển hình'". Để lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua, Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Đảng bộ công ty Điện lực làm điểm chỉ đạo thực hiện. Đồng thờ, chỉ đạo từng cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chọn điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo chủ trương "Học tập ‘điển hình', bắt kịp ‘điển hình', vượt qua ‘điển hình'". Nhân dịp "Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu 2021", Đảng ủy Khối sẽ chính thức phát động Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" trong toàn Đảng bộ. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01), Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng và phát động, tổ chức ký giao ước thi đua cho năm tiếp theo. Tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ đạt được những thành tích quan trọng trongphong trào thi đua "Đồng Khởi mới", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu
 Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)