Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 826530

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"

Trong năm 2021, Đảng ủy Khồi và cấ; ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chio3 đạo thực hiện phong trào thi  đua "Đồng Khởi mới" với "Hai chân – Ba mũi"

Với chân " Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh", Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 17/5/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nội dung thực hiện Nghị quyết số 3-NQ/TU. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối bằng Kế hoạch số 05-KH/ĐUK, ngày 21/10/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 21/10/2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 21/10/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Chọn Chi bộ phòng Kinh doanh, thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chi bộ điểm của tỉnh để chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

xem thêm >>>

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

 

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"

Trong năm 2021, Đảng ủy Khồi và cấ; ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chio3 đạo thực hiện phong trào thi  đua "Đồng Khởi mới" với "Hai chân – Ba mũi"

Với chân " Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh", Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 17/5/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nội dung thực hiện Nghị quyết số 3-NQ/TU. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối bằng Kế hoạch số 05-KH/ĐUK, ngày 21/10/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 21/10/2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 21/10/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Chọn Chi bộ phòng Kinh doanh, thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chi bộ điểm của tỉnh để chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Năm 2020, qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, có 95/99 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 95,96%, vượt chỉ tiêu 15,96%), trong đó có 19 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20%, chỉ tiêu 15-20%); 368/378 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 97,35%, vượt chỉ tiêu 17,35%), trong đó có 164 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 44,57%, chỉ tiêu 50% trở lên). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 19 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 01 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020).

Với chân "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu", tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Hàng năm, căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ và bổ sung vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Tiến hành đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. 

Qua theo dõi kết quả thi đua năm 2020, cán bộ, đảng viên đã đăng ký và nghiêm túc thực hiện làm một "tấm gương sống" trong sinh hoạt, công tác và đời sống; thường xuyên "tự soi", "tự sửa", giữ gìn kỷ luật, kỷ ương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; vững vàng về chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2020, có 6.029/6.144 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 98,12%, vượt 18,12%), trong đó có 1.059 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 17,57%, chỉ tiêu 15-20%). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020); Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020). Đến nay, đã phát triển mới 160/150 đảng viên mới, đạt 106,67% so chỉ tiêu năm 2021.

Với mũi "Xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chinh trị.  Mỗi cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Từng đảng bộ, chi bộ quan tâm đổi mới công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, có trên 97% đảng viên và 90% quần chúng được quán triệt và phổ biến kịp thời, đầy đủ và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về tư tưởng: Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm; có xác định trọng tâm, trọng điểm. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, không mơ hồ, mất cảnh giác, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với chủ trương của Đảng. Kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phát hiện, phòng ngừa những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Về đạo đức: Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ý thức tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn đoàn kết nội bộ được nâng lên; đa số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đều thể hiện rõ vai trò nêu gương, tâm huyết với công việc, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối có 01 tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; Đảng uỷ Khối khen 14 tập thể và 21 cá nhân; 85/97 tổ chức cơ sở đảng đã khen 320 tập thể, 924 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về tổ chức: Các cấp uỷ nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. đạo đức và cán bộ; nâng cao chất lượng hội nghị, các cuộc sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Đảng uỷ Khối thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Trong năm đã tiến hành khảo sát chất lượng sinh hoạt tại 08 chi bộ trực thuộc (dự, đóng góp ý kiến chấn chỉnh quy trình, nội dung, phương pháp điều hành sinh hoạt). Ban hành kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đảng năm 2021 đối với 04 chi bộ, đảng bộ "Hoàn thành nhiệm vụ năm 2020" và 05 chi bộ, đảng bộ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020" nhưng còn một số hạn chế cần khắc phục, đến nay đã tiến hành làm việc trực tiếp để củng cố đối với 06/09 đơn vị và xem xét báo cáo để góp ý, củng cố đối với 03/09 đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 từng bước đi vào thực chất, có chiều sâu. Sau kiểm điểm năm 2020, từng cấp ủy cơ sở đều có xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biễn", " tự chuyển hóa". 

Về cán bộ: Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng; quan tâm công tác tuyển chọn cán bộ, định kỳ rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và trong diện quy hoạch; xây dựng đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cử cán bộ tham dự theo các lớp chiêu sinh của cấp trên. Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, ban chấp hành, quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 (năm 2021). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định bổ sung, bổ khuyết cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở 43 trường hợp (trong đó có 07 bí thư, 07 phó bí thư, 01 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, 05 ủy viên ủy ban kiểm tra,...); Cho ý kiến hiệp y về công tác cán bộ 46 trường hợp để bổ nhiệm, quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt tại 16 cơ quan, đơn vị.

Về mũi "Đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác kiểm tra, giám sát", Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở tích cực đổi mới phương pháp làm việc theo hướng nói đi đôi với làm, sâu sát với công việc, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ hơn, chấn chỉnh quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, sát người, sát việc, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng theo phương châm "Đúng vai, thuộc bài", "Gần dân, sát cơ sở".

Có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát. Các nội dung kiểm tra, giám sát được xác định ngay từ đầu năm, triển khai có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu để cán bộ, đảng viên nêu gương trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Xác định trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ kiểm tra được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và có kinh nghiệm trong công tác. Trong năm, đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; hoàn thành kiểm tra 12/12 cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở; giám sát thường xuyên 07/07 cấp ủy cơ sở và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (đạt 100% kế hoạch); phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, đảng viên khi có sai phạm. 

Với mũi "Xây dựng người cán bộ, đảng viên", quan tâm cây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp uỷ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến nhận thức rõ nét, tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên để nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị, không dao động, luôn xây dựng tư tưởng tiến công; tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của đảng; luôn phấn đấu rèn luyện, giữ gìn, phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng coi trọng chất lượng, phù hợp với từng đối tượng. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trên 97%; công chức, viên chức và người lao động đạt trên 90%.

Nắm chắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Công tác tư tưởng được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện đồng bộ, đồng loạt, đúng đối tượng, từng bước khắc phục được tình trạng lười học tập lý luận chính trị. Các chương trình, kế hoạch cụ thể hoá thực hện nghị quyết có nội dung rõ ràng, phân công cụ thể, đề ra giải pháp thực hiện.

Tập trung lãnh đạo tháo "điểm nghẽn" trong công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, website, các nhóm zalo, Facebook,…Qua đó kịp thời cung cấp thông tin, làm cho từng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, thể hiện rõ quyết tâm trong công việc, đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng tinh thần tiến công, năng động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương. 

 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn thể hiện tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao với phương châm "hết việc chứ không hết giờ"; khắc phục tư tưởng ngại khó, thiếu trách nhiệm,… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn của các ban đảng tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Khối và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là những kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU; đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ về chuyên môn và chính trị ngày càng cao; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; hoạt động của các đoàn thể có nhiều tiến bộ,...  là những thuận lợi cơ bản. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sẽ tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh bất thường, ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống công chức, viên chức và người lao động. Mặt khác, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu đã được ngăn chặn nhưng chưa được đẩy lùi; các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng hiện đại làm tăng nhanh quá trình "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ... là những thách thức không hề nhỏ.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ phải tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, thống nhất hành động với quyết tâm chính trị cao nhất mới có thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU thời gian tới.

Tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" theo Chỉ thị số 01-CT/TU đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".  

- Tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình; đánh giá, rút kinh nghiệm đối với 04 đơn vị được chọn chỉ đạo điểm qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU; kịp thời đánh giá, bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; đồng thời phát động, ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" năm 2022.

- Tiếp tục phát động các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua "Đồng Khởi mới" trong năm 2022 với công trình, đầu việc và mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể để làm cơ sở đánh giá, sơ kết, biểu dương, khen thưởng cuối năm.

- Tiếp tục phát động đợt cao điểm thi đua "Đồng Khởi mới" thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Xác định việc thực hiện "Mục tiêu kép": Vừa bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tuyên truyền, quyết liệt thực hiện chủ đề năm 2022 bằng những việc làm cụ thể, sát với đặc thù nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do  dịch Covid-19. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách cơ sở tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh, kiến nghị về trên có chủ trương tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ và các kế hoạch số 05, 06, 07 của Đảng ủy Khối.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 có đề ra kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU tại các tổ chức cơ sở đảng.

 

 

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
 Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết Đảng và lý luận chính trị
 Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)