Truy cập nội dung luôn

 

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 269
  Tổng lượt truy cập: 1601635

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ởi Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ III, Đảng bộ BIDV BếnTre
26/10/2023

Năm 2023, Chi bộ III tiếp tục triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TU của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Chi ủy Chi bộ III, luôn đề cao tinh thần và sức mạnh của sự “Đồng thuận”, quy tụ sức manh tổng thể của tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ trong thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ BIDV, góp phần xây dựng tập thể Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Anh Thư - CB III

 Bàn về sự “Đồng thuận”! Theo Từ điển Tiếng Việt, “đồng thuận” có nghĩa là bằng lòng, đồng tình (về những vấn đề quan trọng), là sự nhất trí cao trong tư tưởng, hành động tạo nên sức mạnh thực hiện mục đích, lý tưởng chung, là nền tảng của đại đoàn kết, là yếu tố căn bản để ổn định và phát triển.

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã đúc kết được bài học to lớn về sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng thuận thể hiện qua các hình ảnh đơn giản, gần gũi, dễ hiểu như: “Câu chuyện bó đũa”,”Kiến giết voi”, hay “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết được điều đó thành chân lý, Người khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết _ Thành công, thành công, đại thành công” và căn dặn trong Di chúc rằng: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta. Các đồng chí từ Trung ương đến Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Theo đó, chi bộ cơ sở là trung tâm đoàn kết quy tụ, tập hợp mọi lực lượng ở cơ sở thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Chính vì vậy, việc xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực tiễn cho thấy, một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Một tập thể đoàn kết là điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và là tiền đề đem lại hiệu quả công việc cao nhất. Nhờ đoàn kết, đồng thuận của mỗi cá nhân mà tập hợp được lực lượng đông đảo và sức mạnh to lớn của tập thể. Sức mạnh ấy là sự tổng hợp tài năng, trí tuệ từ mỗi cá nhân. Ngược lại, một tập thể đông người, mà không có sự đồng thuận, đồng sức, đồng lòng thì làm việc gì cũng khó, dễ dẫn đến thất bại.

Ảnh: Ngọc Khuyên – CB III

Học tập và làm theo theo tư tưởng của Bác về sự “Đồng thuận”, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng tại Chi bộ III luôn đoàn kết, thống nhất trong triển khai chỉ thị, nghị quyết của đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm ở đơn vị, vì vậy, những năm qua, tập thể phòng Giao dịch khách hàng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra (Năm 2022: 100% đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Tập thể PGDKH đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn), góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bên cạnh, kết quả đạt được, tại Chi bộ vẫn còn hạn chế như ngại phê bình, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp phòng, các buổi sinh hoạt đảng, từ đó dễ dẫn đến trường hợp bằng mặt nhưng không bằng lòng, phát biểu không đúng chỗ, đúng nơi quy định, dễ đẫn đến hiểm lầm, nội bộ mất đoàn kết, thống nhất... Do đó, để tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể Chi bộ, mỗi đảng viên, cán bộ nhân viên, quần chúng trong Chi bộ cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng tập thể, nâng cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đoàn kết không chỉ ở lời nói suông mà phải thể hiện cụ thể qua hành động, việc làm cụ thể. Trong tập thể, mỗi người sẽ có một ưu điểm riêng mà người khác không có,  nên khi chúng ta tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao sẽ tập hợp được ưu điểm của từng người, tạo nên sức mạnh tổng hợp dẫn đến thành công.

Thứ hai, thực hiện tốt trách nhiện nêu gương. Lãnh đạo và chi ủy là những người mẫu mực về tinh thần đoàn kết, là hạt nhân giữ vai trò trung tâm trong việc quy tụ sức mạnh tập thể. Xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đảm bảo công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các cá nhân trong tập thể. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, coi lợi ích tập thể là lợi ích cá nhân, danh dự cá nhân là danh dự tập thể. Trong công việc, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ riêng, dù lớn, dù nhỏ đều là một phần quan trọng, ngoài việc phát huy khả năng của mình, cần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Thứ ba, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng, tạo lập sự đồng thuận trên dưới một lòng từ cấp ủy đảng, lãnh đạo quản lý đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể đảng trong sạch vững mạnh.

Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình thẳng thắn, góp ý chân thành, mang tính chất xây dựng, tiến bộ, phát triển, giúp nhau khắc phục khuyết điểm, tự vươn lên hoàn thiện bản thân. Tự phê bình và phê bình là phương thức tốt nhất để củng cố và xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất. Trên cơ sở dân chủ, đảng viên thực sự trung thực, thẳng thắn bày tỏ ý kiến, từ đó sẽ khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực của tập thể. Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, là phương pháp căn bản để tăng cường đoàn kết, nhất trí, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tóm lại, để tạo sự đồng thuận, thống nhất, trên dưới một lòng đòi hỏi mọi cá nhân phải cân bằng hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, trong đó luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên, đảng viên phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nói phải đi đôi với làm, có như thế mới tạo được sự đồng thuận cao, quy tụ được sức mạnh của quần chúng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.

Phạm Thị Kim Kiều (BIDV Bến Tre)

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.41/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

LIÊN KẾT LIÊN KẾT